Thứ ba,  17/05/2022

Bàn Kế hoạch tổng thể triển khai "Khung hợp tác thống kê đến năm 2015"

Ngày 8-12, tại Hà Nội, Hội nghị thường niên Thủ trưởng cơ quan thống kê các quốc gia thành viên ASEAN (AHSOM) lần thứ 11 đã khai mạc. Đại diện Ban Thư ký ASEAN, các đối tác của cơ quan thống kê các quốc gia ASEAN và bộ, ngành Việt Nam tham dự.Trong bài phát biểu khai mạc của nước chủ nhà, Quyền Tổng cục trưởng Thống kê Đỗ Thức nêu rõ: Hơn một thập kỷ qua, cơ quan thống kê các nước thành viên ASEAN đã cố gắng, nỗ lực hợp tác, phát triển nhằm tiến tới xây dựng một Cộng đồng thống kê ASEAN vững mạnh.Các AHSOM gần đây đang triển khai thực hiện những vấn đề quan trọng như: Chương trình hài hòa hóa số liệu thống kê chính thức, thành lập các Tổ công tác: Hài hòa hóa thống kê thương mại hàng hóa quốc tế, Thống kê thương mại quốc tế dịch vụ, Lập kế hoạch chiến lược, Chia sẻ dữ liệu phân tích, phổ biến thông tin thống kê... Thông tin thống kê những năm tiếp theo phải hướng vào phục vụ đo lường, giám sát tiến độ thực hiện và tác động của...

Ngày 8-12, tại Hà Nội, Hội nghị thường niên Thủ trưởng cơ quan thống kê các quốc gia thành viên ASEAN (AHSOM) lần thứ 11 đã khai mạc. Đại diện Ban Thư ký ASEAN, các đối tác của cơ quan thống kê các quốc gia ASEAN và bộ, ngành Việt Nam tham dự.

Trong bài phát biểu khai mạc của nước chủ nhà, Quyền Tổng cục trưởng Thống kê Đỗ Thức nêu rõ: Hơn một thập kỷ qua, cơ quan thống kê các nước thành viên ASEAN đã cố gắng, nỗ lực hợp tác, phát triển nhằm tiến tới xây dựng một Cộng đồng thống kê ASEAN vững mạnh.

Các AHSOM gần đây đang triển khai thực hiện những vấn đề quan trọng như: Chương trình hài hòa hóa số liệu thống kê chính thức, thành lập các Tổ công tác: Hài hòa hóa thống kê thương mại hàng hóa quốc tế, Thống kê thương mại quốc tế dịch vụ, Lập kế hoạch chiến lược, Chia sẻ dữ liệu phân tích, phổ biến thông tin thống kê… Thông tin thống kê những năm tiếp theo phải hướng vào phục vụ đo lường, giám sát tiến độ thực hiện và tác động của hội nhập, hợp tác trong tất cả các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và nhiều lĩnh vực khác. Tại Hội nghị này, sẽ đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm 2010, những khó khăn, thách thức trong quá trình phát triển thống kê các nước ASEAN, cũng như tiến trình xây dựng Cộng đồng Thống kê ASEAN vào năm 2015. Dành nhiều thời gian thảo luận và đưa ra Kế hoạch tổng thể triển khai &#39Khung hợp tác thống kê đến năm 2015&#39. Thảo luận và đưa ra những giải pháp tăng cường năng lực của Ban thống kê ASEAN (ASEAN Stats) để trở thành đầu mối quan trọng trong sự kết nối hợp tác giữa các cơ quan thống kê các quốc gia ASEAN và giữa ASEAN với các nước ngoài khu vực, với thống kê các châu lục khác và các tổ chức quốc tế. Thảo luận, thông qua kế hoạch xây dựng các cơ chế, cam kết trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp tác, chia sẻ và cung cấp thông tin thống kê trong nội khối ASEAN…

AHSOM 11 diễn ra trong hai ngày (8 và 9-11), với các chuyên đề cụ thể: Cập nhật về hệ thống giám sát tiến độ xây dựng cộng đồng ASEAN; Thống kê thương mại quốc tế về hàng hóa, dịch vụ; thống kê đầu tư trực tiếp nước ngoài; Các chỉ tiêu thị trường lao động…

Theo Nhandan