Thứ tư,  18/05/2022

Phấn đấu giảm 1,5 – 2% số hội viên cựu chiến binh nghèo

Ngày 10-12, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 7 (khóa IV), tổng kết công tác Hội năm 2010 và đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011.Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được T.Ư Hội Cựu chiến binh đề ra trong năm 2011 là giảm 1,5% - 2% số hội viên nghèo theo tiêu chí mới, xóa 60% - 65% số nhà dột nát, vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 2.500 tỷ đồng, đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho cựu chiến binh và con em cựu chiến binh. Hội chủ động phối hợp với các địa phương khai thác các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước và hỗ trợ của các tập đoàn kinh tế để giảm nghèo nhanh và bền vững cho cựu chiến binh, chú trọng ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai nặng nề, triển khai chuyên đề cựu chiến binh làm kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế...Năm 2010, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa giúp nhau...

Ngày 10-12, Trung ương Hội CCB Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 7 (khóa IV), tổng kết công tác Hội năm 2010 và đóng góp vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được T.Ư Hội Cựu chiến binh đề ra trong năm 2011 là giảm 1,5% – 2% số hội viên nghèo theo tiêu chí mới, xóa 60% – 65% số nhà dột nát, vay vốn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đạt 2.500 tỷ đồng, đẩy mạnh công tác tập huấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho cựu chiến binh và con em cựu chiến binh. Hội chủ động phối hợp với các địa phương khai thác các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước và hỗ trợ của các tập đoàn kinh tế để giảm nghèo nhanh và bền vững cho cựu chiến binh, chú trọng ưu tiên vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị thiên tai nặng nề, triển khai chuyên đề cựu chiến binh làm kinh tế trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế…

Năm 2010, các cấp Hội đã đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa giúp nhau xóa nhà dột nát, giảm nghèo, nâng cao đời sống hội viên.

Theo Nhandan