Thứ sáu,  20/05/2022

Nâng cao kiến thức về tạo lập thị trường cho người nghèo

Trong hai ngày 16 và 17-12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức khóa đào tạo Nâng cao kiến thức về tạo lập thị trường tốt hơn cho người nghèo tại TP Đà Nẵng. Nội dung khóa học tập trung vào vấn đề nâng cao hiệu quả cho thị trường người nghèo (M4P) tại Việt Nam; phương pháp tiếp cận của M4P và vai trò của khu vực tư nhân trong chiến lược giảm nghèo; vai trò của M4P trong việc hỗ trợ người nghèo tham gia thị trường và cách tiếp cận mới nhằm cải thiện chính sách vì người nghèo.Đây là chương trình nằm trong Quỹ thách thức (VCF) do ADB và DFID tài trợ với tổng kinh phí ba triệu USD nhằm cải thiện sự tham gia của người nghèo vào một số lĩnh vực: Hợp tác công tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng; chuỗi giá trị và việc làm trong khu vực tư...

Trong hai ngày 16 và 17-12, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT), Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức khóa đào tạo Nâng cao kiến thức về tạo lập thị trường tốt hơn cho người nghèo tại TP Đà Nẵng. Nội dung khóa học tập trung vào vấn đề nâng cao hiệu quả cho thị trường người nghèo (M4P) tại Việt Nam; phương pháp tiếp cận của M4P và vai trò của khu vực tư nhân trong chiến lược giảm nghèo; vai trò của M4P trong việc hỗ trợ người nghèo tham gia thị trường và cách tiếp cận mới nhằm cải thiện chính sách vì người nghèo.

Đây là chương trình nằm trong Quỹ thách thức (VCF) do ADB và DFID tài trợ với tổng kinh phí ba triệu USD nhằm cải thiện sự tham gia của người nghèo vào một số lĩnh vực: Hợp tác công tư trong xây dựng cơ sở hạ tầng; chuỗi giá trị và việc làm trong khu vực tư nhân.

Theo Nhandan