Thứ tư,  01/12/2021

Cả nước trồng mới được hơn 2,4 triệu ha rừng

Ngày 21-12, tại thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) tổng kết, đánh giá dự án "Trồng mới 5 triệu ha rừng khu vực miền trung và Tây Nguyên giai đoạn 1998 - 2010".Sau 13 năm thực hiện, cả nước đã trồng mới được hơn 2,4 triệu ha rừng, đạt 84% mục tiêu. Dự án đã góp phần tăng độ che phủ rừng đáng kể, năm 1999 là 33,2%, năm 2005 là 37,1% và năm 2010 là 39,5%. Tại vùng Bắc Trung Bộ, dự án đã thu hút hơn 437 nghìn hộ tham gia với tổng số lao động gần 1,2 triệu người; trong đó, thu nhập từ rừng dưới 50%, chiếm 75% tổng số lao động, thu nhập hơn 50% từ rừng chiếm 25% số lao động. Vùng Nam Trung Bộ, dự án đã xóa đói, giảm nghèo cho hơn 79 nghìn hộ, chiếm gần 63% tổng số hộ nghèo trong vùng, giải quyết việc làm cho gần 427 nghìn lao động. Vùng Tây Nguyên, chỉ tính riêng giai đoạn 2006 - 2010 đã có gần 81 nghìn người tham gia dự án; trong đó, số người...

Ngày 21-12, tại thành phố Huế (Thừa Thiên – Huế), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN và PTNT) tổng kết, đánh giá dự án “Trồng mới 5 triệu ha rừng khu vực miền trung và Tây Nguyên giai đoạn 1998 – 2010”.

Sau 13 năm thực hiện, cả nước đã trồng mới được hơn 2,4 triệu ha rừng, đạt 84% mục tiêu. Dự án đã góp phần tăng độ che phủ rừng đáng kể, năm 1999 là 33,2%, năm 2005 là 37,1% và năm 2010 là 39,5%. Tại vùng Bắc Trung Bộ, dự án đã thu hút hơn 437 nghìn hộ tham gia với tổng số lao động gần 1,2 triệu người; trong đó, thu nhập từ rừng dưới 50%, chiếm 75% tổng số lao động, thu nhập hơn 50% từ rừng chiếm 25% số lao động. Vùng Nam Trung Bộ, dự án đã xóa đói, giảm nghèo cho hơn 79 nghìn hộ, chiếm gần 63% tổng số hộ nghèo trong vùng, giải quyết việc làm cho gần 427 nghìn lao động. Vùng Tây Nguyên, chỉ tính riêng giai đoạn 2006 – 2010 đã có gần 81 nghìn người tham gia dự án; trong đó, số người thu nhập từ rừng dưới 50%, chiếm 91% và 9% số người lao động có thu nhập từ rừng hơn 50%.

Theo Nhandan