Thứ tư,  01/12/2021

Lưu giữ hồ sơ liên quan tài sản đã nộp lệ phí trước bạ

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết, việc lưu giữ, bảo quản sổ sách, chứng từ, hồ sơ liên quan tài sản đã nộp lệ phí trước bạ được thực hiện như thế nào? ĐOÀN XUÂN LAN (TP Hồ Chí Minh)Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26-4-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:Tổ chức lưu giữ, bảo quản sổ sách, chứng từ và hồ sơ có liên quan các tài sản đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định sau đây:a- Đối với các chứng từ thu lệ phí trước bạ (biên lai thu tiền, giấy nộp tiền) đóng thành quyển theo thứ tự thời gian từng năm (hoặc theo số thứ tự ghi trong sổ kế toán thu, nộp lệ phí trước bạ) và theo từng loại tài sản (nhà đất, tàu thuyền...).b- Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ của từng tài sản, như: tờ khai lệ phí trước bạ của chủ tài sản, các bản phô-tô-cóp-py giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản, các bản sao giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng miễn thu hoặc không phải nộp lệ phí trước...

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết, việc lưu giữ, bảo quản sổ sách, chứng từ, hồ sơ liên quan tài sản đã nộp lệ phí trước bạ được thực hiện như thế nào? ĐOÀN XUÂN LAN (TP Hồ Chí Minh)

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26-4-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định:

Tổ chức lưu giữ, bảo quản sổ sách, chứng từ và hồ sơ có liên quan các tài sản đã nộp lệ phí trước bạ theo quy định sau đây:

a- Đối với các chứng từ thu lệ phí trước bạ (biên lai thu tiền, giấy nộp tiền) đóng thành quyển theo thứ tự thời gian từng năm (hoặc theo số thứ tự ghi trong sổ kế toán thu, nộp lệ phí trước bạ) và theo từng loại tài sản (nhà đất, tàu thuyền…).

b- Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ của từng tài sản, như: tờ khai lệ phí trước bạ của chủ tài sản, các bản phô-tô-cóp-py giấy tờ chứng minh nguồn gốc tài sản, các bản sao giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng miễn thu hoặc không phải nộp lệ phí trước bạ do chủ tài sản cung cấp, thông báo nộp lệ phí trước bạ được sắp xếp và đánh số thứ tự theo số thứ tự của sổ kế toán thu, nộp lệ phí trước bạ hằng năm.

c- Thời hạn bảo quản, lưu giữ hồ sơ thực hiện như sau:

– Sổ kế toán thu, nộp lệ phí trước bạ nhà đất và chứng từ thu lệ phí trước bạ nhà, đất (biên lai thu tiền, giấy nộp tiền) lưu trữ vĩnh viễn.

– Sổ kế toán thu, nộp lệ phí trước bạ và chứng từ thu lệ phí trước bạ các tài sản khác (ngoài nhà đất) lưu trữ tối thiểu là mười năm.

– Hồ sơ kê khai lệ phí trước bạ của từng tài sản nêu tại khoản b nêu trên lưu trữ tối thiểu là năm năm.

Theo Nhandan