Thứ ba,  24/05/2022

Ðơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT).Theo đó, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN và PTNT được quy định ở các lĩnh vực trồng trọt 55 thủ tục; bảo vệ thực vật 37 thủ tục; chăn nuôi 26 thủ tục; thú y 39 thủ tục; thủy lợi, đê điều 17 thủ tục; phát triển nông thôn bảy thủ tục... Chính phủ chỉ đạo, trong quá trình triển khai, bộ kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản gửi các cơ quan liên...

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 57/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT).

Theo đó, phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN và PTNT được quy định ở các lĩnh vực trồng trọt 55 thủ tục; bảo vệ thực vật 37 thủ tục; chăn nuôi 26 thủ tục; thú y 39 thủ tục; thủy lợi, đê điều 17 thủ tục; phát triển nông thôn bảy thủ tục… Chính phủ chỉ đạo, trong quá trình triển khai, bộ kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy định có liên quan thuộc thẩm quyền hoặc đề nghị bằng văn bản gửi các cơ quan liên quan.

Theo Nhandan