Thứ tư,  01/12/2021

Tăng thời hạn Giấy chứng nhận cơ sở nuôi trồng thủy sản bền vững

Theo Nghị quyết 57/NQ-CP đã được Chính phủ thông qua, giấy chứng nhận (GCN) cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững sẽ được gia hạn hiệu lực. Cụ thể là điều chỉnh thời hạn hiệu lực của GCN lên thành hai năm thay vì chỉ có thời hạn một vụ nuôi như quy định hiện nay.Việc kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý của cơ quan nhà...

Theo Nghị quyết 57/NQ-CP đã được Chính phủ thông qua, giấy chứng nhận (GCN) cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững sẽ được gia hạn hiệu lực. Cụ thể là điều chỉnh thời hạn hiệu lực của GCN lên thành hai năm thay vì chỉ có thời hạn một vụ nuôi như quy định hiện nay.

Việc kéo dài thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững sẽ tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện thủ tục, đồng thời vẫn bảo đảm mục tiêu quản lý của cơ quan nhà nước.

Theo Nhandan