Thứ tư,  01/12/2021

Tràng Định tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo

LSO-Trong những năm qua, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Tràng Định liên tục giảm, tích cực góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành thanh tra huyện trong công tác tuyên truyền, vận động, tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo trong dân. Cổ động tuyên truyền pháp luật trên địa bàn TPLS - Ảnh: Thanh HuyềnCùng với những khiếu nại của công dân xung quanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, những tranh chấp đất ruộng, đất rừng trong anh em dòng tộc kéo dài, đã dẫn đến tình hình đơn thư khiếu nại của công dân gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành khá phức tạp. Trước tình hình đó, trong những năm qua, huyện Tràng Định đã xác định rõ nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân còn hạn chế. Từ đó, Thanh...

LSO-Trong những năm qua, tình hình đơn thư khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Tràng Định liên tục giảm, tích cực góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn định phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực của ngành thanh tra huyện trong công tác tuyên truyền, vận động, tham mưu giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo trong dân.
Cổ động tuyên truyền pháp luật trên địa bàn TPLS – Ảnh: Thanh Huyền
Cùng với những khiếu nại của công dân xung quanh công tác đền bù giải phóng mặt bằng trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng, những tranh chấp đất ruộng, đất rừng trong anh em dòng tộc kéo dài, đã dẫn đến tình hình đơn thư khiếu nại của công dân gửi đến nhiều cấp, nhiều ngành khá phức tạp. Trước tình hình đó, trong những năm qua, huyện Tràng Định đã xác định rõ nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của người dân còn hạn chế. Từ đó, Thanh tra huyện đã phát huy vai trò, chức năng của mình, tích cực tuyên truyền, vận động thông qua công tác tiếp dân, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể, nhằm từng bước nâng cao hiểu biết của người dân. Trong đó, huyện tăng cường công tác tuyên truyền các Luật đất đai, Luật khiếu nại tố cáo… và tăng cường thực hiện trách nhiệm giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo từ cấp cơ sở. Đồng thời, thành lập các đoàn thanh tra liên ngành thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm. Căn cứ vào tình hình thực tế và trên cơ sở pháp luật, huyện đã giải quyết thỏa đáng, kịp thời các vụ tranh chấp, khiếu nại trong dân. Cụ thể trong năm 2008 – 2009, lượng đơn thư khiếu nại liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng nhiều, tình trạng đơn thư gửi vượt cấp, gửi nhiều ngành khá phức tạp đã được ngành thanh tra tham mưu giải quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật, tạo được lòng tin trong dân. Thực hiện công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2010, ngay từ đầu năm, Thanh tra huyện đã thành lập các đoàn công tác liên ngành, tăng cường thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo; tăng cường đi các xã kiểm tra trách nhiệm của chủ tịch và thủ trưởng các phòng, ban để đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ việc, tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp về mặt nghiệp vụ cho cơ sở… Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn cho các ngành, các xã trong việc thực hiện trách nhiệm giải quyết đơn thư. Đối với từng vụ việc cụ thể, Thanh tra huyện thành lập đoàn công tác đến cơ sở, tiến hành xác minh, nắm rõ tình hình từ cơ sở và đề xuất hướng giải quyết. Từ đầu năm đến nay, ngành đã đi kiểm tra được 6 đơn vị xã và 2 phòng, ban chuyên môn, tham mưu cho UBND huyện ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các ngành và cơ sở trong giải quyết đơn thư. Trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, huyện đã giải quyết được 37/55 đơn thư, trong đó 35 đơn đề nghị, 2 đơn tố cáo; thực hiện tiếp dân 99 lượt (trong đó chủ tịch tiếp định kỳ77 lượt), giảm 50 lượt so với năm 2009. Tình trạng những quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng công dân không chấp hành đều được ngành tham mưu trả lời kịp thời.

Hiện nay, trong công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của huyện Tràng Định còn nhiều khó khăn như: cán bộ tiếp dân kiêm nhiệm, đơn thư liên quan nhiều lĩnh vực, tình hình đơn thư gửi nhiều cấp, nhiều ngành và liên tục… Để khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, Thanh tra huyện tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, vận động trong dân, tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn cho các ngành, xã về thực hiện trách nhiệm giải quyết đơn thư. Từ đó, giảm lượng đơn thư khiếu nại tố cáo, tránh để đơn thư tồn đọng, gây bức xúc trong dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Lâm Như