Thứ ba,  07/12/2021

Bảo tồn di sản văn hóa Lạng Sơn – Tầm nhìn chiến lược

LSO-Trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của một địa phương, di sản văn hóa (DSVH) là một tài nguyên quý, có vai trò quan trọng góp phần vào sự phát triển nói chung một cách bền vững. Những năm qua, Lạng Sơn cũng đã rất quan tâm đến vấn đề bảo tồn DSVH. Trong tháng 12/2010 vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1945/QĐ – UBND Về việc phê duyệt Đề án bảo tồn DSVH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với vấn đề bảo tồn các DSVH và kịp thời có những chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn nối tiếp nhau. Theo đó, mục tiêu chung là “nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của dân tộc. Núi Đại Tượng (TP Lạng Sơn) - Nơi có di tích Chùa tiên nổi tiếng, luôn thu hút khách đến thăm mỗi độ xuân vềTừ nay đến năm 2015 tăng cường xây...

LSO-Trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của một địa phương, di sản văn hóa (DSVH) là một tài nguyên quý, có vai trò quan trọng góp phần vào sự phát triển nói chung một cách bền vững. Những năm qua, Lạng Sơn cũng đã rất quan tâm đến vấn đề bảo tồn DSVH.
Trong tháng 12/2010 vừa qua, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1945/QĐ – UBND Về việc phê duyệt Đề án bảo tồn DSVH tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015. Điều đó đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đối với vấn đề bảo tồn các DSVH và kịp thời có những chiến lược phù hợp cho từng giai đoạn nối tiếp nhau. Theo đó, mục tiêu chung là “nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH của dân tộc.
Núi Đại Tượng (TP Lạng Sơn) – Nơi có di tích Chùa tiên nổi tiếng, luôn thu hút khách đến thăm mỗi độ xuân về
Từ nay đến năm 2015 tăng cường xây dựng các chương trình, kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị DSVH mang tính chất bền vững, lâu dài, đồng bộ. Tiến hành kiểm kê, đánh giá thực trạng toàn bộ hệ thống DSVH vật thể và phi vật thể trên địa bàn tỉnh; từ đó ưu tiên chọn lựa các di sản có giá trị tiêu biểu, có tiềm năng khai thác du lịch để bảo tồn và phát huy; góp phần tạo công ăn việc làm cho nhân dân và phát triển kinh tế – xã hội cho tỉnh“. Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ,… trong Đề án cũng đã đưa ra một số giải pháp cần thiết về: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ DSVH; cơ chế chính sách; tăng cường nguồn lực; đẩy mạnh công tác XHH bảo tồn DSVH; tăng cường vai trò quản lý nhà nước về bảo tồn DSVH của các cơ quan chuyên trách. Theo đó, nhiều nội dung cụ thể đã được chỉ ra, đơn cử như: thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân trong tỉnh bằng nhiều hình thức, biện pháp, phối hợp đồng bộ thông qua hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, mặt trận, cơ quan, đơn vị và các cấp chính quyền. Có chính sách sử dụng đất đai trong khu vực, điểm, vị trí di tích; tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư cho các di tích trọng điểm… Có chính sách khuyến khích khai thác, sử dụng các nguồn vốn; đào tạo nhân lực; tăng cường vai trò quản lý nhà nước; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, xâm lấn, hủy hoại DSVH…
Vậy là, trong giai đoạn 2011 – 2015, tỉnh Lạng Sơn đã có một đề án về bảo tồn DSVH với những nội dung hết sức thiết thực và mang tầm chiến lược, đảm bảo sự phát triển bền vững cho các giai đoạn tiếp theo có những nền tảng quan trọng, góp phần bảo tồn có hiệu quả vốn văn hóa quý báu của quê hương, của đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Và trong bối cảnh ngành du lịch (DL) ngày càng phát triển, DL được xem là một trong những lĩnh vực mũi nhọn,… cộng với Lạng Sơn đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách thì việc đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để bảo tồn các DSVH chính là một biểu hiện thiết thực góp phần vun đắp những nguồn lực, nguồn tài nguyên cho ngành DL thêm phát triển. Với việc ưu tiên bảo tồn và phát huy các DSVH có giá trị tiêu biểu, có tiềm năng khai thác DL… sẽ luôn mang ý nghĩa thực tế cao. Bởi qua đó, các DSVH sẽ là những hạt nhân để khơi dậy phong trào bảo tồn và phát huy giá trị các DSVH, nét đẹp bản sắc nói chung một cách rộng rãi và ngày càng đi vào chiều sâu. Mặt khác, khi DL phát triển gắn với việc khai thác các DSVH một cách hiệu quả thì cũng tạo ra những điều kiện thuận lợi, nguồn lực đầu tư để góp phần bảo tồn các DSVH Lạng Sơn được tốt hơn. Quan trọng hơn nữa, từ đó cũng nâng cao được ý thức của người dân trong việc giữ gìn, làm giàu và phát huy giá trị các DSVH tốt đẹp trong phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Chỉ nói riêng đối với DSVH phi vật thể thì việc có được những chiến lược phát triển bền vững qua tiến hàng tổng kiểm kê, đánh giá thực trạng trên toàn địa bàn tỉnh sẽ giúp cho các cơ quan chức năng nhận diện rõ các loại hình văn hóa phi vật thể. Từ đó ưu tiên sưu tầm, nghiên cứu, phục dựng các loại hình có giá trị và xu hướng bị mai một… Không những đây là động thái cần thiết mà còn thể hiện góc nhìn biện chứng, chiến lược không chỉ riêng cho giai đoạn trước mắt mà thực sự mang ý nghĩa “gìn giữ cho muôn đời sau”.

Tin rằng, với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính chiến lược cùng sự quan tâm sâu sắc của các cấp, ngành của tỉnh, sự hưởng ứng, ý thức cộng đồng trách nhiệm của mỗi người dân thì những nội dung được đề ra trong Đề án bảo tồn DSVH Lạng Sơn sẽ thu được kết quả như mong muốn.

Hoàng Hà