Thứ năm,  09/02/2023

Tăng mức chuẩn trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.Theo đó, từ ngày 1-3, mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng đối với người cao tuổi (NCT) là 180.000 đồng (hệ số 1,0), thay vì 120.000 đồng như quy định cũ. Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) được áp dụng đối với NCT từ đủ 60 đến 80 tuổi và mức 270.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,5) đối với NCT từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng. Ngoài ra, NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định như trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng cũng được hưởng trợ cấp 180.000 đồng/người/tháng.Cũng theo Nghị định, NCT được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 06/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi.

Theo đó, từ ngày 1-3, mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định mức trợ cấp xã hội hằng tháng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng đối với người cao tuổi (NCT) là 180.000 đồng (hệ số 1,0), thay vì 120.000 đồng như quy định cũ. Mức 180.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,0) được áp dụng đối với NCT từ đủ 60 đến 80 tuổi và mức 270.000 đồng/người/tháng (hệ số 1,5) đối với NCT từ đủ 80 tuổi trở lên thuộc hộ gia đình nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng. Ngoài ra, NCT từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định như trên mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trợ cấp xã hội hằng tháng cũng được hưởng trợ cấp 180.000 đồng/người/tháng.

Cũng theo Nghị định, NCT được nuôi dưỡng trong các cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật NCT và NCT đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong các cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng quy định tại Điều 19 Luật NCT sẽ được hưởng mức trợ cấp 360.000 đồng/người/tháng (hệ số 2,0). Mức hỗ trợ chi phí mai táng khi NCT chết quy định tại Điều 18, Điều 19 Luật NCT là 3.000.000 đồng.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị, bộ trưởng các bộ, thủ trưởng các ngành, đoàn thể ở Trung ương nơi có cơ sở chăm sóc NCT, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định mức trợ cấp, trợ giúp cho NCT thuộc thẩm quyền quản lý nhưng không thấp hơn mức quy định như nêu trên.

Theo Nhandan