Chủ nhật,  28/05/2023

Không xét mở rộng mạng lưới khi TCTD chưa đủ vốn pháp định

Theo quy định mới, tổ chức tín dụng (TCTD) được cấp giấy phép thành lập và hoạt động sẽ phải có biện pháp bảo đảm số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định theo quy định, chậm nhất vào ngày 31-12-2011, thay cho quy định cũ thời hạn là ngày 31-12-2010.Quy định mới nêu trên được Chính phủ thông qua tại Nghị định số 10/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các TCTD. Trong thời gian các TCTD chưa bảo đảm mức vốn pháp định theo quy định, Ngân hàng Nhà nước không xem xét việc mở rộng mạng lưới hoạt động và nội dung hoạt động của...

Theo quy định mới, tổ chức tín dụng (TCTD) được cấp giấy phép thành lập và hoạt động sẽ phải có biện pháp bảo đảm số vốn điều lệ thực góp hoặc được cấp tối thiểu tương đương mức vốn pháp định theo quy định, chậm nhất vào ngày 31-12-2011, thay cho quy định cũ thời hạn là ngày 31-12-2010.

Quy định mới nêu trên được Chính phủ thông qua tại Nghị định số 10/2011/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2006/NĐ-CP về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các TCTD. Trong thời gian các TCTD chưa bảo đảm mức vốn pháp định theo quy định, Ngân hàng Nhà nước không xem xét việc mở rộng mạng lưới hoạt động và nội dung hoạt động của TCTD.

Theo Nhandan