Thứ sáu,  25/06/2021

Tăng cường cán bộ xã cho các huyện nghèo

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 08/2011/QĐ-TTG về tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2009 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.Theo đó, tăng cường một Phó Chủ tịch UBND cho các xã thuộc huyện nghèo chưa bố trí đủ hai phó chủ tịch. UBND xã được tăng cường một Phó Chủ tịch có năm thành viên, gồm có một Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch và hai ủy viên. Phó Chủ tịch UBND xã được tăng cường thuộc biên chế Nhà nước nhưng không nằm trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Người được bố trí vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã được lựa chọn từ cán bộ, công chức tỉnh, huyện và từ trí thức trẻ tình...

Ngày 26-1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 08/2011/QĐ-TTG về tăng cường cán bộ cho các xã thuộc huyện nghèo để thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27-12-2009 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo.
Theo đó, tăng cường một Phó Chủ tịch UBND cho các xã thuộc huyện nghèo chưa bố trí đủ hai phó chủ tịch. UBND xã được tăng cường một Phó Chủ tịch có năm thành viên, gồm có một Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch và hai ủy viên. Phó Chủ tịch UBND xã được tăng cường thuộc biên chế Nhà nước nhưng không nằm trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Người được bố trí vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã được lựa chọn từ cán bộ, công chức tỉnh, huyện và từ trí thức trẻ tình nguyện là đối tượng của Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan và UBND các tỉnh có huyện nghèo triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú về làm Phó Chủ tịch UBND xã, để bảo đảm nguồn nhân sự tăng cường cho các xã thuộc huyện nghèo.
Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15-3-2011.

Theo Nhandan