Thứ ba,  18/01/2022

Ðầu tư 850 tỷ đồng cho Chương trình tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện Chương trình Tổng điều tra, kiểm kê rừng tại 60 tỉnh, thành phố.Chương trình được thực hiện trong 5 năm (từ năm 2011 đến năm 2015), với tổng kinh phí dự kiến 850 tỷ đồng (cả nguồn vốn của T.Ư và địa phương. Trước mắt, trong năm nay sẽ làm thí điểm tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Lâm Đồng, với kinh phí dự kiến 30 tỷ đồng. Mục tiêu của chương trình nhằm đánh giá một cách toàn diện về diện tích và trữ lượng cây rừng, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ quản lý rừng làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển rừng bền vững.Ngay trong tháng 2 này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức tốt Tết trồng cây, có văn bản chỉ đạo địa phương các biện pháp kiểm soát việc đốt rừng làm nương rẫy, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra tình hình tại cơ sở để chỉ đạo nhất quán công tác trồng rừng năm...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp thực hiện Chương trình Tổng điều tra, kiểm kê rừng tại 60 tỉnh, thành phố.

Chương trình được thực hiện trong 5 năm (từ năm 2011 đến năm 2015), với tổng kinh phí dự kiến 850 tỷ đồng (cả nguồn vốn của T.Ư và địa phương. Trước mắt, trong năm nay sẽ làm thí điểm tại hai tỉnh Hà Tĩnh và Lâm Đồng, với kinh phí dự kiến 30 tỷ đồng. Mục tiêu của chương trình nhằm đánh giá một cách toàn diện về diện tích và trữ lượng cây rừng, xây dựng cơ sở dữ liệu và lập hồ sơ quản lý rừng làm cơ sở đề xuất các giải pháp quản lý và phát triển rừng bền vững.

Ngay trong tháng 2 này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức tốt Tết trồng cây, có văn bản chỉ đạo địa phương các biện pháp kiểm soát việc đốt rừng làm nương rẫy, phòng, chống cháy rừng; kiểm tra tình hình tại cơ sở để chỉ đạo nhất quán công tác trồng rừng năm 2011.

Theo Nhandan