Thứ năm,  06/10/2022

Quy hoạch tổng thể thủy lợi khu vực miền trung

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội thảo quy hoạch tổng thể thủy lợi khu vực miền trung trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.Hội thảo đánh giá đầy đủ tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội trong vùng làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tổng thể thủy lợi đến năm 2020, 2030 và định hướng đến năm 2050. Trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với khu vực miền trung, đề xuất các giải pháp tổng thể về thủy lợi, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm phát triển bền vững và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở các lưu vực sông. Nghiên cứu xây dựng các công trình trên cửa sông để hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn, tiêu thoát nước... đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự...

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa tổ chức hội thảo quy hoạch tổng thể thủy lợi khu vực miền trung trong điều kiện biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Hội thảo đánh giá đầy đủ tiềm năng phát triển kinh tế – xã hội trong vùng làm cơ sở cho việc lập quy hoạch tổng thể thủy lợi đến năm 2020, 2030 và định hướng đến năm 2050. Trên cơ sở kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với khu vực miền trung, đề xuất các giải pháp tổng thể về thủy lợi, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm phát triển bền vững và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước ở các lưu vực sông. Nghiên cứu xây dựng các công trình trên cửa sông để hạn chế ảnh hưởng của xâm nhập mặn, tiêu thoát nước… đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Theo Nhandan