Chủ nhật,  05/02/2023

Nhân lực ngành dược phân bố không đều

Theo báo cáo của Bộ Y tế, cả nước hiện có 15.150 dược sĩ có trình độ đại học và sau đại học, đạt tỷ lệ 1,76 dược sĩ đại học/mười nghìn dân. Tuy nhiên, nhân lực dược phân bố không đồng đều giữa các vùng, miền, tỉnh, thành phố; giữa cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã có 7.328 dược sĩ có trình độ đại học, chiếm 48,37% tổng số dược sĩ của cả nước, trong khi đó, mười tỉnh có ít nhất chỉ có tổng cộng 431 dược sĩ có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ 2,84%. Số dược sĩ làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước chỉ có 2.628 người, còn số dược sĩ làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh chiếm tới 12.522 người. Do thiếu cán bộ, 12 sở y tế chưa có dược sĩ có trình độ đại học làm thanh tra dược; chỉ có 693 dược sĩ có trình độ đại học làm việc tại bệnh viện đa khoa tuyến...

Theo báo cáo của Bộ Y tế, cả nước hiện có 15.150 dược sĩ có trình độ đại học và sau đại học, đạt tỷ lệ 1,76 dược sĩ đại học/mười nghìn dân. Tuy nhiên, nhân lực dược phân bố không đồng đều giữa các vùng, miền, tỉnh, thành phố; giữa cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã có 7.328 dược sĩ có trình độ đại học, chiếm 48,37% tổng số dược sĩ của cả nước, trong khi đó, mười tỉnh có ít nhất chỉ có tổng cộng 431 dược sĩ có trình độ đại học, chiếm tỷ lệ 2,84%. Số dược sĩ làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước chỉ có 2.628 người, còn số dược sĩ làm việc tại các cơ sở sản xuất kinh doanh chiếm tới 12.522 người. Do thiếu cán bộ, 12 sở y tế chưa có dược sĩ có trình độ đại học làm thanh tra dược; chỉ có 693 dược sĩ có trình độ đại học làm việc tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện.

Theo Nhandan