Thứ năm,  09/02/2023

Lạng Sơn tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn

Trong năm 2011, Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; tạo sự chuyển biến về tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.Theo đó, tỉnh tiếp tục xây dựng, thực hiện các chính sách theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trước mắt tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020. Tỉnh chọn năm xã xây dựng điểm nông thôn mới, gồm: Mai Pha (TP Lạng Sơn), Chi Lăng (Chi Lăng), Hoàng Văn Thụ (Văn Lãng), Tô Hiệu (Bình Gia) và Chi Lăng (Tràng Định).Để thực hiện vượt chỉ tiêu về nông thôn mới do Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ tỉnh đề ra, tỉnh chỉ đạo mỗi huyện, thành phố sẽ chọn ít nhất bốn xã để làm điểm xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 tỉnh có 70% xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Theo đó,...

Trong năm 2011, Tỉnh ủy Lạng Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn; tạo sự chuyển biến về tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Theo đó, tỉnh tiếp tục xây dựng, thực hiện các chính sách theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; trước mắt tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2020. Tỉnh chọn năm xã xây dựng điểm nông thôn mới, gồm: Mai Pha (TP Lạng Sơn), Chi Lăng (Chi Lăng), Hoàng Văn Thụ (Văn Lãng), Tô Hiệu (Bình Gia) và Chi Lăng (Tràng Định).

Để thực hiện vượt chỉ tiêu về nông thôn mới do Nghị quyết Đại hội lần thứ 15 Đảng bộ tỉnh đề ra, tỉnh chỉ đạo mỗi huyện, thành phố sẽ chọn ít nhất bốn xã để làm điểm xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020 tỉnh có 70% xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Theo đó, từ năm nay, tỉnh đề ra các giải pháp hỗ trợ vốn ngân sách để tập trung đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp, nông thôn như các công trình thủy lợi, giao thông…; ứng dụng khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ quy hoạch xây dựng nông thôn mới; ưu tiên vùng cao biên giới, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản dịch vụ ở nông thôn; tập trung trồng rừng, hình thành các cơ sở chế biến gỗ và các sản phẩm từ rừng…; tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập và nâng mức sống cho nông dân.

* Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận vừa thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết; yêu cầu TP Phan Thiết tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng Phan Thiết sớm trở thành thành phố du lịch. Trong phát triển kinh tế, Phan Thiết chú trọng phát triển du lịch bền vững; tạo sự chuyển biến mạnh về trật tự, vệ sinh và cảnh quan môi trường; triển khai đồng bộ công tác quy hoạch với việc cải tạo, chỉnh trang bộ mặt đô thị; khẩn trương rà soát, bổ sung các tiêu chí của đô thị loại II; ưu tiên việc xử lý cấp thoát nước, rác thải và giao thông nội thị; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đô thị; đẩy mạnh việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; hoàn thành việc xóa nhà tạm cho gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Cùng với đó, TP Phan Thiết thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh; nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Theo Nhandan