Thứ năm,  09/02/2023

Hệ thống quản lý nhà nước về thú y thủy sản còn nhiều bất cập

Thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y (trong đó có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y thủy sản), những năm qua hệ thống quản lý nhà nước về thú y thủy sản đã góp phần hạn chế đáng kể dịch bệnh, tạo điều kiện cho nuôi trồng thủy sản phát triển... Tuy nhiên, quá trình thực hiện hệ thống thủy sản còn nhiều bất cập, chưa thống nhất và thông suốt; thiếu cán bộ chuyên ngành thú y thủy sản, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, cũng như cơ chế chính sách cũng chưa đủ để tạo hành lang pháp lý thực hiện; nhân lực kỹ thuật ở các phòng thí nghiệm của các đơn vị thuộc Cục còn yếu về năng lực chẩn đoán, xét nghiệm trong lĩnh vực thú y thủy sản. Bên cạnh đó, nhiều địa phương vẫn chưa bố trí được nhân sự riêng cho bộ phận quản lý thú y thủy sản. Hiện, còn mười tỉnh đến nay vẫn chưa chuyển giao nhiệm vụ quản lý thú y thủy sản về các Chi cục Thú...

Thực hiện Quyết định số 19/2008/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thú y (trong đó có chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về thú y thủy sản), những năm qua hệ thống quản lý nhà nước về thú y thủy sản đã góp phần hạn chế đáng kể dịch bệnh, tạo điều kiện cho nuôi trồng thủy sản phát triển… Tuy nhiên, quá trình thực hiện hệ thống thủy sản còn nhiều bất cập, chưa thống nhất và thông suốt; thiếu cán bộ chuyên ngành thú y thủy sản, các quy chuẩn, tiêu chuẩn, cũng như cơ chế chính sách cũng chưa đủ để tạo hành lang pháp lý thực hiện; nhân lực kỹ thuật ở các phòng thí nghiệm của các đơn vị thuộc Cục còn yếu về năng lực chẩn đoán, xét nghiệm trong lĩnh vực thú y thủy sản. Bên cạnh đó, nhiều địa phương vẫn chưa bố trí được nhân sự riêng cho bộ phận quản lý thú y thủy sản. Hiện, còn mười tỉnh đến nay vẫn chưa chuyển giao nhiệm vụ quản lý thú y thủy sản về các Chi cục Thú y nên hệ thống quản lý thú y thủy sản chưa được kiện toàn từ Trung ương đến địa phương. Để khắc phục hạn chế này cần điều chỉnh lại hệ thống thú y thủy sản phù hợp với luật pháp trong nước và thông lệ quốc tế. Mặt khác, cần sớm thỏa thuận với các nước về yêu cầu vệ sinh thú y, mẫu giấy chứng nhận kiểm dịch đối với thủy sản, sản phẩm thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam, cũng như xuất khẩu từ Việt Nam ra thị trường thế giới.

Theo Nhandan