Thứ tư,  08/02/2023

Văn Quan chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao

LSO- Thực hiện Nghị quyết TW5 khoá VIII về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ngày 21 tháng 7 năm 2006, HĐND huyện Văn Quan đã ban hành Nghị quyết số 51/2006/NQ–HĐND phê chuẩn đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin – thể thao (VHTT-TT) giai đoạn 2006–2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành chức năng, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, sau 5 năm triển khai thực hiện, công tác VHTT-TT đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Đẩy gậy môn thể thao truyền thống Ảnh: VIỆT THỊNHĐể nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, những năm qua huyện đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động của xã hội, tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế VHTT-TT ở cơ sở và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, khen thưởng trong việc xây...

LSO- Thực hiện Nghị quyết TW5 khoá VIII về xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, ngày 21 tháng 7 năm 2006, HĐND huyện Văn Quan đã ban hành Nghị quyết số 51/2006/NQ–HĐND phê chuẩn đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin – thể thao (VHTT-TT) giai đoạn 2006–2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của các ban, ngành chức năng, sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, sau 5 năm triển khai thực hiện, công tác VHTT-TT đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
Đẩy gậy môn thể thao truyền thống Ảnh: VIỆT THỊNH


Để nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao, những năm qua huyện đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các hoạt động của xã hội, tăng cường khai thác, sử dụng có hiệu quả các thiết chế VHTT-TT ở cơ sở và ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, khen thưởng trong việc xây dựng nhà văn hóa thôn. Song song với đó, ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, huyện còn huy động sức dân ở các địa phương để xây dựng nhà văn hóa thôn. Đến nay, toàn huyện có 3 nhà văn hóa xã; 150 nhà văn hóa thôn (đạt 93% mục tiêu đề án); 17 sân, nhà tập thể dục thể thao do cấp xã quản lý (đạt 118% mục tiêu) phục vụ nhân dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao. Tính đến hết năm 2010, toàn huyện đã có 6 trạm phát lại truyền hình và 10 trạm truyền thanh tại 14 xã, thị trấn, đạt 58% tổng số xã, thị trấn, đạt 100% mục tiêu đề án (mục tiêu đề án là có 55 – 60% xã). Xây dựng mới và cải tạo được 23 cụm panô kiên cố và bán kiên cố, đạt 125% so với mục tiêu đề ra (15 cụm panô). Ngoài ra, Thư viện huyện cũng được quan tâm, đổi mới để phục vụ bạn đọc, tổng số sách tại thư viện huyện đến nay đã có 9.490 bản, có 36 loại báo, tạp chí/tháng, mỗi năm cấp được khoảng 100 thẻ cho bạn đọc; phục vụ khoảng 20.000 lượt bạn đọc. Từ năm 2006 đến nay, công tác hoạt động quản lý văn hóa, dịch vụ văn hóa về cơ bản đã chấp hành đúng các quy định của Nhà nước. Hiện nay, đã có 52/61 trường học nối mạng internet, khoảng 60% cơ quan kết nối mạng internet, góp phần phục vụ nhu cầu học tập, làm việc và đời sống tinh thần của nhân dân. Đầu tư phương tiện kỹ thuật phục vụ cho hoạt động VHTT-TT về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, từng bước góp phần đưa hoạt động thông tin truyền thông phát triển theo hướng gọn nhẹ và hoạt động có hiệu quả. Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng các phong trào văn hóa, thể thao, cấp ủy, chính quyền huyện xác định phát triển về chiều sâu làm trọng tâm; tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển đồng bộ các lĩnh vực; chủ động bảo vệ, phát huy giá trị các di sản văn hóa, tích cực mở các lớp tập huấn dân ca Tày – Nùng… Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hoá theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, thực hiện tốt cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm huy động tốt nguồn lực của mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức kinh tế, chính trị, xã hội, xây dựng hoàn chỉnh sân vận động trung tâm huyện, xây mới và nâng cấp sân tập thể thao cấp xã.

Với kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp cùng với sự cần cù sáng tạo, truyền thống đoàn kết của nhân dân, tin rằng sự nghiệp phát triển VHTT-TT huyện Văn Quan giai đoạn 2011- 2015 sẽ thu được kết quả tốt, tạo đà cho sự phát triển hướng tới tầm nhìn 2020 với chất lượng ngày càng cao hơn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ngân Hà