Thứ ba,  28/03/2023

Dữ liệu, chứng cứ xác định thiệt hại đối với môi trường

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết, những dữ liệu, chứng cứ nào được dùng để xác định tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đối với môi trường?Đỗ Ngọc Mai (Bến Tre)Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, tại Điều 4 Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 3-12-2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường nêu rõ:1- Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập để xác định tổ chức, cá nhân làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái bao gồm:- Nguồn thải, hoạt động gây sự cố môi trường, xâm hại môi trường trực tiếp hoặc liên quan đến khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái.- Thông tin cơ bản về tổ chức, cá nhân có liên quan đến khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái bao gồm: loại hình hoạt động; sản phẩm, công suất, nguyên liệu đầu vào; quy trình sản xuất; chất thải; điểm xả thải; biện pháp xử lý chất thải; công tác quan trắc, phân tích các thông số môi trường.- Dữ liệu, chứng cứ cần thiết khác có liên quan đến khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái.2- Dữ liệu, chứng...

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết, những dữ liệu, chứng cứ nào được dùng để xác định tổ chức, cá nhân gây thiệt hại đối với môi trường?

Đỗ Ngọc Mai (Bến Tre)

Trả lời: Vấn đề bạn hỏi, tại Điều 4 Nghị định số 113/2010/NĐ-CP ngày 3-12-2010 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường nêu rõ:

1- Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập để xác định tổ chức, cá nhân làm môi trường bị ô nhiễm, suy thoái bao gồm:

– Nguồn thải, hoạt động gây sự cố môi trường, xâm hại môi trường trực tiếp hoặc liên quan đến khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái.

– Thông tin cơ bản về tổ chức, cá nhân có liên quan đến khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái bao gồm: loại hình hoạt động; sản phẩm, công suất, nguyên liệu đầu vào; quy trình sản xuất; chất thải; điểm xả thải; biện pháp xử lý chất thải; công tác quan trắc, phân tích các thông số môi trường.

– Dữ liệu, chứng cứ cần thiết khác có liên quan đến khu vực môi trường bị ô nhiễm, suy thoái.

2- Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước tính để tính toán thiệt hại đối với môi trường trong trường hợp nước, đất bị ô nhiễm bao gồm:

– Diện tích, thể tích, khối lượng nước, đất bị ô nhiễm.

– Chất gây ô nhiễm và hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong nước, đất.

– Quyết định, giấy phép, văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định việc sử dụng hoặc phê duyệt quy hoạch sử dụng các thành phần môi trường nước, đất tại nơi xảy ra ô nhiễm, suy thoái.

3- Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước tính để tính toán thiệt hại đối với môi trường trong trường hợp hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái gồm: Diện tích hệ sinh thái tự nhiên bị suy thoái; mức độ hệ sinh thái bị suy thoái; quyết định, văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định mức độ bảo tồn của hệ sinh thái tự nhiên.

4- Dữ liệu, chứng cứ cần thu thập hoặc ước tính để tính toán thiệt hại đối với môi trường trong trường hợp loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật bị thương hoặc bị chết bao gồm: Loài được ưu tiên bảo vệ bị thương, chết; số cá thể bị thương, bị chết của loài được ưu tiên bảo vệ; quyết định, văn bản của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền quy định mức độ ưu tiên bảo vệ loài.

Theo Nhandan