Thứ năm,  09/02/2023

Ðổi mới công tác Ðoàn ở nông thôn

Trong nhiều năm qua, các cơ sở Đoàn đã có nhiều hoạt động hướng thanh niên vào cuộc sống cộng đồng, lập thân, lập nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhiều cơ sở Đoàn ở khu vực nông thôn gặp những vướng mắc cần tháo gỡ. Đó là, thanh niên ở nông thôn tham gia sinh hoạt Đoàn ngày càng ít.Hoạt động Đoàn tuy có đổi mới nhưng chưa đủ sức thu hút thanh niên. Nhiều mô hình câu lạc bộ thanh niên ra đời chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Chương trình vay vốn cho thanh niên sản xuất, kinh doanh là chương trình lớn, nhưng số vốn vay còn hạn chế, chưa thật sự tạo điều kiện cho thanh niên làm ăn có hiệu quả. Nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi ở cơ sở. Nhiều cán bộ Đoàn thiếu nhiệt tình trong công tác, chưa tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác thanh niên. Chế độ cho cán bộ cơ sở quá thấp, không tạo động lực cho cán bộ Đoàn tận tâm, tận...

Trong nhiều năm qua, các cơ sở Đoàn đã có nhiều hoạt động hướng thanh niên vào cuộc sống cộng đồng, lập thân, lập nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, nhiều cơ sở Đoàn ở khu vực nông thôn gặp những vướng mắc cần tháo gỡ. Đó là, thanh niên ở nông thôn tham gia sinh hoạt Đoàn ngày càng ít.

Hoạt động Đoàn tuy có đổi mới nhưng chưa đủ sức thu hút thanh niên. Nhiều mô hình câu lạc bộ thanh niên ra đời chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Chương trình vay vốn cho thanh niên sản xuất, kinh doanh là chương trình lớn, nhưng số vốn vay còn hạn chế, chưa thật sự tạo điều kiện cho thanh niên làm ăn có hiệu quả. Nhiều cấp ủy Đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thiếu nhi ở cơ sở. Nhiều cán bộ Đoàn thiếu nhiệt tình trong công tác, chưa tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp về công tác thanh niên. Chế độ cho cán bộ cơ sở quá thấp, không tạo động lực cho cán bộ Đoàn tận tâm, tận lực với công tác. Công tác Đoàn cũng chưa làm tốt công tác giáo dục tư tưởng cho thanh niên, cho nên hiện nay, nhiều thanh niên có biểu hiện sống buông thả, xa rời lý tưởng.

Thiết nghĩ, công tác Đoàn ở nông thôn cần có sự đổi mới mạnh mẽ. Nên quan tâm đồng thời cả hai việc thu hút, tạo điều kiện cho thanh niên lập thân, lập nghiệp và giáo dục đạo đức, lối sống để thanh niên tránh xa tệ nạn xã hội. Cần sự quan tâm, vào cuộc thật sự của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, tạo điều kiện cho thanh niên phát huy khả năng của mình, từ đó cống hiến được nhiều hơn nữa cho đất nước, cho gia đình và xã hội.

Theo Nhandan