Thứ ba,  31/01/2023

Xây dựng đời sống văn hóa với xây dựng nông thôn mới – mối quan hệ hữu cơ

LSO-Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đây là cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội rộng lớn, thường xuyên, lâu dài và sâu sắc. Nếu đem soi chiếu ý nghĩa, nội dung của nó vào cuộc vận động xây dựng nông thôn mới (XDNTM) sẽ thấy, chúng có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ rất là khăng khít.Phát triển văn hóa cơ sở là một nội dung trong xây dựng nông thôn mớiSo với cuộc vận động XDNTM thì phải nói rằng, phong trào TDĐKXDĐSVH đã có được một quá trình “thâm niên” và đạt được những kết quả khả quan, đáng khích lệ. Song, để đạt được kết quả, phong trào cũng phải trải qua những quá trình đầy nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội. Từ những nội dung, ý nghĩa thiết thực, phù hợp, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng. Năm 2010, tỉnh Lạng Sơn đã tổng kết 10 năm (2000 - 2010) thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Qua...

LSO-Thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Đây là cuộc vận động mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, xã hội rộng lớn, thường xuyên, lâu dài và sâu sắc. Nếu đem soi chiếu ý nghĩa, nội dung của nó vào cuộc vận động xây dựng nông thôn mới (XDNTM) sẽ thấy, chúng có mối quan hệ biện chứng, hữu cơ rất là khăng khít.
Phát triển văn hóa cơ sở là một nội dung trong xây dựng nông thôn mới
So với cuộc vận động XDNTM thì phải nói rằng, phong trào TDĐKXDĐSVH đã có được một quá trình “thâm niên” và đạt được những kết quả khả quan, đáng khích lệ. Song, để đạt được kết quả, phong trào cũng phải trải qua những quá trình đầy nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể xã hội. Từ những nội dung, ý nghĩa thiết thực, phù hợp, phong trào đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng. Năm 2010, tỉnh Lạng Sơn đã tổng kết 10 năm (2000 – 2010) thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH. Qua đó cũng đã đánh giá toàn diện về quá trình thực hiện, kết quả cũng như những hạn chế, thách thức, bài học kinh nghiệm và đề ra những mục tiêu, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào hơn nữa. Đây thực sự là những tiền đề quan trọng, thuận lợi để hỗ trợ tích cực cho thực hiện các nội dung, tiêu chí của XDNTM đã và đang đi vào triển khai.
Trải qua quá trình thực hiện, tính lan tỏa của phong trào TDĐKXDĐSVH trong đời sống xã hội đã rất rõ nét. Các nội dung của phong trào như: xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; xây dựng gia đình văn hóa; xây dựng thôn – làng – khối phố văn hóa; phong trào “TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, học tập, lao động sáng tạo… hoàn toàn phù hợp với nội dung của XDNTM. Xét đến cùng, cả hai cuộc vận động nói trên đều chung một mục tiêu là góp phần xây dựng đất nước, để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. Do đó, khi đặt vấn đề mối quan hệ hữu cơ giữa TDĐKXDĐSVH với XDNTM là hoàn toàn có cơ sở. Thứ nữa, đối chiếu với các nội dung, tiêu chí của XDNTM sẽ thấy, nếu thực hiện tốt cả hai cuộc vận động chúng sẽ hỗ trợ cho nhau rất tốt để đạt được mục tiêu đặt ra. Trong khi đó, phong trào TDĐKXDĐSVH đã có những bề dày thành tích, kinh nghiệm nhất định có thể vận dụng như: về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân; thực hiện phong trào đi đôi với việc đảm bảo chất lượng, lựa chọn các nội dung cốt lõi để vực các nội dung khác cùng phát triển. Rồi kinh nghiệm thực hiện xã hội hóa; khơi dậy và phát huy tính chủ động, tích cực, tự quản và sáng tạo của nhân dân; phát huy mối quan hệ phối hợp, liên ngành… Tất cả những kinh nghiệm trên nếu được tiếp tục bổ sung, sáng tạo, vận dụng linh hoạt trong quá trình thực hiện XDNTM thì cũng rất thiết thực.Dễ dàng nhận thấy rằng, phong trào TDĐKXDĐSVH với các nội dung cụ thể trong thời gian qua đã gắn với địa bàn nông thôn và người nông dân rất là sâu sát. Từ phong trào xây dựng gia đình nông dân văn hóa đến thôn, làng văn hóa… đều thể hiện rõ vai trò chủ thể là người nông dân. Khi phong trào đã ngấm vào mọi góc cạnh của đời sống hàng ngày thì người nông dân lúc này không chỉ là đối tượng hướng đến mà họ đã thực sự là chủ thể chủ động, tự quản và sáng tạo. Cho nên, phong trào phát động đã ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả là thế. Đây cũng chính là một yếu tố quan trọng mang tính truyền thống, là điều kiện tiền đề lớn cần hết sức chú ý để cuộc vận động XDNTM của chúng ta thành công.
Hoạt động TDTT trong xây dựng nông thôn mới ở xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn

Có thể nói, XDNTM và gắn kết giữa phong trào TDĐKXDĐSVH với XDNTM luôn được các cấp, ngành của tỉnh Lạng Sơn hết sức quan tâm và thấu suốt quan điểm.Tiêu biểu, trong phương hướng nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV cũng đã đưa ra là: phát triển nông lâm nghiệp toàn diện, chuyển dịch cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với XDNTM. Rồi, trong mục tiêu, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011 – 2015 của tỉnh cũng chỉ ra đó là, gắn nội dung phong trào với thực hiện các tiêu chí XDNTM… Như vậy, mối quan hệ gắn kết giữa hai cuộc vận động là rất rõ, rất biện chứng. Tin rằng, trong thời gian tiếp theo, khi hai cuộc vận động toàn dân mang tính chất rộng lớn nói trên được thực hiện kết hợp, lồng ghép một cách hiệu quả, luôn hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển thì sẽ góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung.

HT