Thứ ba,  31/01/2023

Hơn 378 tỷ đồng giúp người nghèo Ðác Lắc

Ngày 22-3, UBND tỉnh Đác Lắc tổ chức tổng kết Chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) được triển khai trên 35 xã và 81 buôn, thôn vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) với tổng số kinh phí hơn 378 tỷ đồng, trong đó vốn T.Ư là 372,4 tỷ đồng.Kết thúc chương trình, các mục tiêu cơ bản hoàn thành, gồm: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất vốn đầu tư là 41 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổng số vốn gần 176,8 tỷ đồng, đầu tư 375 công trình, lập dự án quy hoạch cơ sở hạ tầng cho 34 xã (hoàn thành 99,9% kế hoạch);... Tuy nhiên, việc triển khai chương trình vẫn còn một số yếu kém: tiến độ thực hiện một số dự án chậm, đặc biệt là dự án tập huấn, đào tạo và thực hiện chính sách hỗ trợ con hộ nghèo đi học; công tác đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý, giám sát xây dựng thiếu sâu...

Ngày 22-3, UBND tỉnh Đác Lắc tổ chức tổng kết Chương trình 135 giai đoạn II (2006 – 2010) được triển khai trên 35 xã và 81 buôn, thôn vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK) với tổng số kinh phí hơn 378 tỷ đồng, trong đó vốn T.Ư là 372,4 tỷ đồng.

Kết thúc chương trình, các mục tiêu cơ bản hoàn thành, gồm: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất vốn đầu tư là 41 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch. Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tổng số vốn gần 176,8 tỷ đồng, đầu tư 375 công trình, lập dự án quy hoạch cơ sở hạ tầng cho 34 xã (hoàn thành 99,9% kế hoạch);… Tuy nhiên, việc triển khai chương trình vẫn còn một số yếu kém: tiến độ thực hiện một số dự án chậm, đặc biệt là dự án tập huấn, đào tạo và thực hiện chính sách hỗ trợ con hộ nghèo đi học; công tác đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số chưa được quan tâm đúng mức; công tác quản lý, giám sát xây dựng thiếu sâu sát.

Theo Nhandan