Thứ ba,  25/01/2022

100% số xã, phường ở Bắc Cạn có trạm y tế

Bắc Cạn có 122 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (gọi là y tế xã), đến nay tất cả đều có nhà trạm, có nhân viên y tế hoạt động. Trong 122 trạm y tế xã có bốn trạm còn ở nhà tạm, còn lại đều đã được kiên cố hóa hoặc bán kiên cố.Tuy nhiên, để bảo đảm các tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế xã còn phải rất nhiều thời gian, nhiều đầu tư... vì gần như các trạm y tế cơ sở của Bắc Cạn chỉ mới có được nhà trạm, các trang thiết bị thiếu thốn, đội ngũ bác sĩ, y tá chưa đủ. Các loại thuốc, hóa chất, phương tiện, thông tin về dịch bệnh... đều thiếu.Đến nay, toàn tỉnh mới có 49 trạm y tế cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Trong số 122 trạm y tế xã chỉ có 40 trạm có bác sĩ làm trạm trưởng, còn lại là y sĩ và điều dưỡng, có trạm chỉ có cán bộ sơ cấp làm trạm...

Bắc Cạn có 122 đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn (gọi là y tế xã), đến nay tất cả đều có nhà trạm, có nhân viên y tế hoạt động. Trong 122 trạm y tế xã có bốn trạm còn ở nhà tạm, còn lại đều đã được kiên cố hóa hoặc bán kiên cố.

Tuy nhiên, để bảo đảm các tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế xã còn phải rất nhiều thời gian, nhiều đầu tư… vì gần như các trạm y tế cơ sở của Bắc Cạn chỉ mới có được nhà trạm, các trang thiết bị thiếu thốn, đội ngũ bác sĩ, y tá chưa đủ. Các loại thuốc, hóa chất, phương tiện, thông tin về dịch bệnh… đều thiếu.

Đến nay, toàn tỉnh mới có 49 trạm y tế cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Trong số 122 trạm y tế xã chỉ có 40 trạm có bác sĩ làm trạm trưởng, còn lại là y sĩ và điều dưỡng, có trạm chỉ có cán bộ sơ cấp làm trạm trưởng.

Theo Nhandan