Thứ hai,  20/09/2021

Phấn đấu độ che phủ rừng đạt khoảng 45% vào năm 2020

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 9-5-2011 giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Chương trình bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7-2011.Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới là nâng độ che phủ rừng lên 45% vào năm 2020. Tăng cường khả năng phòng hộ bảo vệ môi trường của rừng, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học; bảo đảm cung cấp gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, Bộ NN và PTNT rà soát, bổ sung sửa đổi cơ chế, chính sách đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm...

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa có Thông báo số 111/TB-VPCP ngày 9-5-2011 giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng Chương trình bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7-2011.

Theo đó, mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới là nâng độ che phủ rừng lên 45% vào năm 2020. Tăng cường khả năng phòng hộ bảo vệ môi trường của rừng, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, bảo tồn nguồn gen và tính đa dạng sinh học; bảo đảm cung cấp gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, lâm sản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, Bộ NN và PTNT rà soát, bổ sung sửa đổi cơ chế, chính sách đầu tư cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng năm 2011…

Theo Nhandan