Thứ tư,  22/09/2021

Chuyển biến bước đầu về quản lý lễ hội

Ngày 11-5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tại ba điểm cầu ở các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh nhằm sơ kết việc thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 9-2-2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì hội nghị.Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 9-2-2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông báo số 282, ngày 11-2-2011, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện trên của Thủ tướng. Bộ đã thành lập đoàn kiểm tra các lễ hội ở nhiều địa phương trong nước. Sau ba tháng tổ chức thực hiện ở hầu hết các địa phương trong cả nước, việc tổ chức lễ hội đã có nhiều chuyển biến: các cấp chính quyền ở địa phương nhận thức rõ tầm quan trọng, cấp thiết mà Công điện của Thủ tướng Chính phủ đề ra. Việc mời khách tham dự đã giảm đáng kể nhất...

Ngày 11-5, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến tại ba điểm cầu ở các thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh nhằm sơ kết việc thực hiện Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 9-2-2011 của Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì hội nghị.

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 162/CĐ-TTg ngày 9-2-2011, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Thông báo số 282, ngày 11-2-2011, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện trên của Thủ tướng. Bộ đã thành lập đoàn kiểm tra các lễ hội ở nhiều địa phương trong nước. Sau ba tháng tổ chức thực hiện ở hầu hết các địa phương trong cả nước, việc tổ chức lễ hội đã có nhiều chuyển biến: các cấp chính quyền ở địa phương nhận thức rõ tầm quan trọng, cấp thiết mà Công điện của Thủ tướng Chính phủ đề ra. Việc mời khách tham dự đã giảm đáng kể nhất là đối với các lễ hội lớn như: Đền Hùng (Phú Thọ), Đền Trần (Nam Định), Phủ Dày (Nam Định), Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Bái Đính (Ninh Bình), Chùa Hương (Hà Nội)… Đối với các lễ hội lớn ở phía nam như: lễ hội Quan Thế Âm Bồ Tát (Đà Nẵng), núi Bà Đen (Tây Ninh), chính quyền ở các địa phương đã chỉ đạo xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho nhân dân. Bên cạnh đó, nếp sống văn minh tại các lễ hội được thực hiện và chuyển biến tích cực.

Theo Nhandan