Thứ tư,  22/09/2021

Công bố Chương trình đối tác công – tư (PPP)

Sáng 12-5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo công bố Chương trình đối tác công - tư (PPP) giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ nhằm chia sẻ quan điểm và trao đổi một cách cụ thể về các định hướng viện trợ của các đối tác phát triển Việt Nam cho chương trình PPP.Mục tiêu lớn nhất của chương trình PPP là tạo lập thị trường thu hút một cách có hiệu quả đầu tư của khu vực tư nhân trong các dự án kết cấu hạ tầng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ước tính sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thị trường này có quy mô thu hút khoảng 70 đến 80 tỷ USD trong 10 năm tới. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công - tư. Đây là một trong những chính sách quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho việc thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn vốn đầu tư từ khu vực...

Sáng 12-5, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo công bố Chương trình đối tác công – tư (PPP) giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ nhằm chia sẻ quan điểm và trao đổi một cách cụ thể về các định hướng viện trợ của các đối tác phát triển Việt Nam cho chương trình PPP.

Mục tiêu lớn nhất của chương trình PPP là tạo lập thị trường thu hút một cách có hiệu quả đầu tư của khu vực tư nhân trong các dự án kết cấu hạ tầng, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Ước tính sơ bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thị trường này có quy mô thu hút khoảng 70 đến 80 tỷ USD trong 10 năm tới. Hiện Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg về thực hiện thí điểm đầu tư theo hình thức đối tác công – tư. Đây là một trong những chính sách quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho việc thu hút mạnh mẽ hơn các nguồn vốn đầu tư từ khu vực kinh tế tư nhân trong việc đầu tư và phát triển kết cấu hạ tầng và cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam.

Theo Nhandan