Thứ hai,  20/09/2021

Hà Nội tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản

Thực hiện Quyết định số 1785/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ thị yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tổng điều tra trên địa bàn thành phố sẽ bắt đầu từ ngày 1-7 tới đây.Theo đó, cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn; thiết lập căn cứ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích cuộc Tổng điều tra, để nhân dân biết tự giác chấp hành, cung cấp các thông tin liên quan phục vụ cuộc điều tra, bảo đảm khách quan, trung thực, sát thực...

Thực hiện Quyết định số 1785/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011, UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ thị yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện tổng điều tra trên địa bàn thành phố sẽ bắt đầu từ ngày 1-7 tới đây.
Theo đó, cuộc Tổng điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn; thiết lập căn cứ để làm cơ sở xây dựng kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích cuộc Tổng điều tra, để nhân dân biết tự giác chấp hành, cung cấp các thông tin liên quan phục vụ cuộc điều tra, bảo đảm khách quan, trung thực, sát thực tế…

Theo Nhandan