Chủ nhật,  26/09/2021

Ðón nhận phần thưởng cao quý

Sáng 26-5, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (28-5-1981 - 28-5-2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba.30 năm qua, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và ngành lịch sử quân sự đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn hàng nghìn công trình, đề tài về lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh. Các công trình này hợp thành hệ thống công trình lịch sử có giá trị, tái hiện hiện thực lịch sử dân tộc Việt Nam trong chống giặc ngoại xâm, trong tiến trình dựng nước và giữ nước, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; góp phần làm giàu kho tàng lý luận về tư tưởng và nghệ thuật quân sự Việt Nam, về chiến tranh nhân dân Việt Nam; làm sáng tỏ sự thật lịch sử, bồi dưỡng tư duy quân sự cũng như phẩm chất, nhân cách con người mới - Bộ đội Cụ Hồ cho đội ngũ sĩ quan và quân nhân trong lực lượng vũ trang nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với những luận...

Sáng 26-5, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập (28-5-1981 – 28-5-2011) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba.

30 năm qua, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam và ngành lịch sử quân sự đã tổ chức nghiên cứu, biên soạn hàng nghìn công trình, đề tài về lịch sử quân sự, tổng kết chiến tranh. Các công trình này hợp thành hệ thống công trình lịch sử có giá trị, tái hiện hiện thực lịch sử dân tộc Việt Nam trong chống giặc ngoại xâm, trong tiến trình dựng nước và giữ nước, đặc biệt là trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; góp phần làm giàu kho tàng lý luận về tư tưởng và nghệ thuật quân sự Việt Nam, về chiến tranh nhân dân Việt Nam; làm sáng tỏ sự thật lịch sử, bồi dưỡng tư duy quân sự cũng như phẩm chất, nhân cách con người mới – Bộ đội Cụ Hồ cho đội ngũ sĩ quan và quân nhân trong lực lượng vũ trang nhân dân; đấu tranh có hiệu quả với những luận điểm sai trái, xuyên tạc, bóp méo, phủ nhận lịch sử, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bằng kết quả nghiên cứu, khoa học lịch sử quân sự đã góp phần cung cấp luận cứ khoa học để Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng, Quân đội nhân dân, các lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ CNH, HĐH, hội nhập quốc tế.

Theo Nhandan