Thứ tư,  22/09/2021

Phát triển văn hóa nông thôn: Nỗ lực của toàn tỉnh

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đời sống VHNT thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ trong thời gian tới. Xác định việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cần được tiếp tục tăng cường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang xem xét việc ra chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm phát triển VHNT hiệu quả, thiết thực hơn trong thời gian tới để cùng với cả nước hướng tới mục tiêu chung: “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” với 4 nội dung chính là: Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, chất lượng làng văn hóa, thực hiện tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa - thể thao ở nông thôn.

LSO-Trước thực trạng nhiều giá trị văn hóa nông thôn (VHNT) ngày càng bị mai một trong quá trình hiện đại hóa, đô thị hóa và hội nhập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU, ngày 26/11/2006 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến năm 2010.
Độc giả đọc sách ở thư viện huyện Lộc Bình – Ảnh: Hoài An
Sau 4 năm triển khai thực hiện, tỉnh ta đã đạt được một số kết quả đáng chú ý, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy tạo ra những giá trị văn hóa mới của nông thôn Xứ Lạng vừa mang đậm bản sắc dân tộc vừa mang tính hiện đại. Công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa, thể thao phát triển theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đã đẩy lùi, loại bỏ dần các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, các hoạt động trái với thuần phong mỹ tục, đạo đức của dân tộc; hình thành nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Các cấp, các ngành tổ chức các buổi truyền thông lồng ghép tại các buổi họp thôn, khối phố, cơ quan với công tác tuyên truyền phong phú, thiết thực, mang lại hiệu quả cao. Đến nay, toàn tỉnh có 62% số hộ gia đình, 35% số thôn, khối phố và 82% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 65% khu dân cư đạt tiên tiến, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng… Theo thống kê, toàn tỉnh có 75 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng huân chương các loại, Chính phủ tặng 25 cờ thi đua xuất sắc, trong đó có 2 tập thể được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; 65 tập thể và cá nhân được Chính phủ tặng bằng khen… Bên cạnh đó, ý thức tự giác của các gia đình trong việc thực hiện các tiêu chuẩn gia đình văn hóa được nâng lên, thực hiện nghiêm túc chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, thực hiện văn hóa trong tham gia giao thông, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình… Đời sống kinh tế ngày càng ổn định và từng bước phát triển, đời sống tinh thần từng bước được nâng lên, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được phát triển rộng trong quần chúng.
Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng đời sống VHNT thời gian qua vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ trong thời gian tới. Xác định việc đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cần được tiếp tục tăng cường, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang xem xét việc ra chỉ thị tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nhằm phát triển VHNT hiệu quả, thiết thực hơn trong thời gian tới để cùng với cả nước hướng tới mục tiêu chung: “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” với 4 nội dung chính là: Nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, chất lượng làng văn hóa, thực hiện tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa – thể thao ở nông thôn.

Ngân Hà