Thứ sáu,  12/08/2022

Kiên quyết cắt giảm đầu tư công

Theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, một trong những giải pháp được đưa ra nhằm bình ổn kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội là cắt giảm đầu tư công.Sau hơn bốn tháng thực hiện Nghị quyết 11, hàng chục bộ, ban, ngành ở Trung ương, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã cắt giảm được hơn 3.700 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2011, phấn đấu cắt giảm 80 nghìn tỷ đồng.Theo chúng tôi, để thực hiện nghiêm túc hơn nữa Nghị quyết 11 của Chính phủ cần có tiêu chí cắt giảm đầu tư công rõ ràng, tránh tình trạng các bộ, ban, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty viện dẫn các lý do và tiếp tục sử dụng vốn ngân sách vào đầu tư công. Việc làm thất thoát vốn nhà nước, đầu tư dàn trải ngoài ngành, ứ đọng vốn vào các dự án bất động sản, chứng khoán trong thời gian qua và việc các địa phương đua nhau xây dựng cảng, xây dựng nhà máy đường, nhà máy thép, hoặc...

Theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, một trong những giải pháp được đưa ra nhằm bình ổn kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội là cắt giảm đầu tư công.

Sau hơn bốn tháng thực hiện Nghị quyết 11, hàng chục bộ, ban, ngành ở Trung ương, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 12 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đã cắt giảm được hơn 3.700 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm 2011, phấn đấu cắt giảm 80 nghìn tỷ đồng.

Theo chúng tôi, để thực hiện nghiêm túc hơn nữa Nghị quyết 11 của Chính phủ cần có tiêu chí cắt giảm đầu tư công rõ ràng, tránh tình trạng các bộ, ban, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty viện dẫn các lý do và tiếp tục sử dụng vốn ngân sách vào đầu tư công. Việc làm thất thoát vốn nhà nước, đầu tư dàn trải ngoài ngành, ứ đọng vốn vào các dự án bất động sản, chứng khoán trong thời gian qua và việc các địa phương đua nhau xây dựng cảng, xây dựng nhà máy đường, nhà máy thép, hoặc đua nhau nâng cấp trụ sở, xây mới hội trường đã được thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở nhiều, nhưng vẫn tái diễn. Đề nghị các cơ quan chức năng thực hiện việc cắt giảm quyết liệt các dự án của những địa phương, đơn vị kinh tế chi vượt dự toán trong năm 2010. Cần có một quy hoạch tổng thể và chi tiết ở cấp quản lý Nhà nước về mọi mặt phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới ở cả cấp Trung ương và địa phương, cơ sở.

Năm 2011, việc cắt giảm đầu tư công được thực hiện trên tinh thần mới với những định hướng quan trọng theo Kết luận của Bộ Chính trị. Chúng tôi đề nghị sớm áp dụng chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt, tiến tới kiềm chế lạm phát, góp phần ổn định giá trị tiền đồng Việt Nam, tăng dần dự trữ ngoại hối. Đẩy mạnh việc tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước theo hướng cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty nhà nước; tập trung phát triển ngành sản xuất chính của doanh nghiệp; không khuyến khích phát triển những ngành không đúng chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội đã ban hành; hỗ trợ kịp thời các đối tượng chính sách, kể cả đối tượng cận nghèo, người thu nhập thấp do tác động của lạm phát và điều chỉnh giá.

Theo Nhandan