Thứ năm,  08/12/2022

Thừa Thiên Huế: Trên 50 tỷ đồng giải quyết việc làm giai đoạn 2011 – 2015

Mô hình trang trại nuôi lợn ở Quảng Điền.Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt Đề án “Giải quyết việc làm giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế” với tổng kinh phí thực hiện là 50.780.000.000 đồng.Với mục tiêu tạo việc làm ổn định và bền vững, có chất lượng giúp cho người lao động có thu nhập đảm bảo cuộc sống và ngày càng nâng cao, góp phần xoá đói giảm nghèo, hạn chế tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đề án nêu rõ: phấn đấu trong 5 năm (2011 - 2015) giải quyết việc làm cho từ 82.500 đến 85.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn 3 - 3,5%; tăng thời gian lao động nông thôn đạt 85 - 90%; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động từ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ từ 15,1% năm 2010 còn 9 - 10% năm 2015.Để đạt được mục tiêu đó, những giải pháp chủ yếu sẽ...

Mô hình trang trại nuôi lợn ở Quảng Điền.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt Đề án “Giải quyết việc làm giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn Tỉnh Thừa Thiên Huế” với tổng kinh phí thực hiện là 50.780.000.000 đồng.

Với mục tiêu tạo việc làm ổn định và bền vững, có chất lượng giúp cho người lao động có thu nhập đảm bảo cuộc sống và ngày càng nâng cao, góp phần xoá đói giảm nghèo, hạn chế tệ nạn xã hội, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, đề án nêu rõ: phấn đấu trong 5 năm (2011 – 2015) giải quyết việc làm cho từ 82.500 đến 85.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị còn 3 – 3,5%; tăng thời gian lao động nông thôn đạt 85 – 90%; chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ trọng lao động từ lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản sang lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ từ 15,1% năm 2010 còn 9 – 10% năm 2015.

Để đạt được mục tiêu đó, những giải pháp chủ yếu sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian tới là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động, các doanh nghiệp, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trong giải quyết việc làm; Hỗ trợ sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp để tạo việc làm mới và ổn định việc làm bằng mối quan hệ hài hòa trong lao động; Tăng cường công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Tạo việc làm thông qua nguồn vốn Quốc gia giải quyết việc làm, vốn xóa đói giảm nghèo, vốn khuyến công, khuyến nông và các nguồn vốn khác; Đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm mục đích xóa nghèo bền vững; Nâng cao năng lực công tác giới thiệu việc làm và hoàn thiện thông tin thị trường lao động…

Theo Website Dangcongsanvn