Thứ sáu,  08/12/2023

Ðào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm ở Hưng Yên

Lớp dạy nghề may cho lao động nông thôn ở Hưng Yên. Bình Định nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chínhTỉnh ủy Hưng Yên vừa thông qua chương trình dạy nghề, tạo việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Tỉnh xác định mục tiêu tạo bước phát triển nhanh, toàn diện trên các lĩnh vực dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cho CNH, HĐH, tăng thu nhập, cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động, giảm nghèo bền vững...Tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2015 dạy nghề cho hơn 228 nghìn lao động; đến năm 2015, có hơn 50 cơ sở đào tạo nghề, mỗi địa bàn huyện, thành phố có ít nhất một cơ sở dạy nghề, 100% số giáo viên dạy nghề đạt chuẩn trình độ đào tạo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% tổng số lao động; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt hơn 80%, hằng năm tạo việc làm mới cho...

Lớp dạy nghề may cho lao động nông thôn ở Hưng Yên.
Bình Định nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính

Tỉnh ủy Hưng Yên vừa thông qua chương trình dạy nghề, tạo việc làm và giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020. Tỉnh xác định mục tiêu tạo bước phát triển nhanh, toàn diện trên các lĩnh vực dạy nghề, tạo việc làm, giảm nghèo, từng bước hội nhập khu vực và quốc tế, nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực cho CNH, HĐH, tăng thu nhập, cải thiện đời sống về vật chất và tinh thần cho người lao động, giảm nghèo bền vững…Tỉnh phấn đấu từ nay đến năm 2015 dạy nghề cho hơn 228 nghìn lao động; đến năm 2015, có hơn 50 cơ sở đào tạo nghề, mỗi địa bàn huyện, thành phố có ít nhất một cơ sở dạy nghề, 100% số giáo viên dạy nghề đạt chuẩn trình độ đào tạo; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55% tổng số lao động; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt hơn 80%, hằng năm tạo việc làm mới cho từ 22 nghìn đến 25 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, bình quân giảm 2%/năm…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nói trên, Tỉnh ủy Hưng Yên chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành liên quan tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ yếu: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước, phát huy sức mạnh của các tổ chức đoàn thể, chính trị – xã hội, cộng đồng dân cư và của người dân về dạy nghề, việc làm và giảm nghèo; xây dựng mục tiêu theo trình độ đào tạo. Phát triển mạng lưới dạy nghề, xã hội hóa dạy nghề; khuyến khích đầu tư xây dựng mới các trường học, các trung tâm dạy nghề, bổ sung thêm chức năng cho các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp… Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đội ngũ quản lý; đổi mới, phát triển chương trình dạy nghề; nâng cao chất lượng đào tạo và tạo việc làm sau đào tạo; gắn công tác đào tạo nghề với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, xuất khẩu lao động, nhất là gắn với sự chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn. Đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, mở rộng và phát triển thị trường xuất khẩu lao động. Giải quyết việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Phát triển kinh tế cùng với giảm nghèo bền vững; tạo cơ hội cho người nghèo, hộ nghèo tổ chức sản xuất, phát triển kinh tế thoát nghèo…

Đến nay, Bình Định có 16/25 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 11/11 huyện, thành phố và 155/159 xã, phường, thị trấn đã thực hiện cơ chế “một cửa”. Ban chỉ đạo tỉnh triển khai cơ chế “một cửa liên thông” đối với các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký mẫu dấu và đăng ký thuế, đã rút ngắn thời gian từ 17 ngày, nay xuống còn bảy ngày. Tuy nhiên, công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh Bình Định thời gian qua bộc lộ một số hạn chế và vướng mắc. Chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật nhìn chung chưa cao, thiếu đồng bộ. Một số cơ chế chính sách có nội dung chồng chéo, thiếu tính thống nhất hoặc chưa sát với thực tiễn đặt ra như chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng và khuyến khích phát triển cây trồng, vật nuôi trên lĩnh vực nông nghiệp…; thủ tục hành chính tuy được rà soát nhiều lần, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu của các tổ chức và công dân… Để công tác cải cách hành chính tiếp tục phát huy chất lượng và hiệu quả, tỉnh Bình Định tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức và viên chức nghiêm túc thực hiện Chương trình cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011- 2020 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18. Theo đó, các cấp, ngành, đơn vị rà soát và xây dựng, điều chỉnh bổ sung chương trình cho phù hợp tình hình thực tế từng địa phương và phân công, phân nhiệm cụ thể cũng như thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc nảy sinh; tiếp tục bổ sung cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, cải tiến quy trình, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa” và cơ chế “một cửa liên thông”; đồng thời xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Theo Nhandan