Chủ nhật,  23/01/2022

Hữu Lũng đẩy mạnh thực hiện công tác bảo hiểm y tế

LSO- Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách BHYT là đầu tư cho phát triển con người, nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, ngay từ khi Luật BHYT được ban hành đảng bộ và chính quyền huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bằng nhiều hình thức, triển khai tuyên truyền rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về Luật BHYT, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới“ và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện BHYT. Đồng thời với việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, cấp ủy và chính quyền huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác phát triển đối tượng, nâng cao tinh thần phục vụ, trình độ chuyên môn, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, công tác giáo...

LSO- Nhận thức được tầm quan trọng của chính sách BHYT là đầu tư cho phát triển con người, nhân tố quyết định sự phát triển của mỗi quốc gia, ngay từ khi Luật BHYT được ban hành đảng bộ và chính quyền huyện Hữu Lũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bằng nhiều hình thức, triển khai tuyên truyền rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về Luật BHYT, Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 07/9/2009 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đẩy mạnh công tác BHYT trong tình hình mới”, Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Ban chấp hành Trung ương Đảng “về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong tình hình mới“ và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 11/10/2010 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện BHYT. Đồng thời với việc chỉ đạo công tác tuyên truyền, cấp ủy và chính quyền huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường công tác phát triển đối tượng, nâng cao tinh thần phục vụ, trình độ chuyên môn, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh, công tác giáo dục sức khỏe cho nhân dân, coi đây là một trong những khâu quan trọng nhất trong công tác thực hiện chính sách BHYT.
Cô và trò Trường mầm non xã Hải Yến, huyện Cao Lộc. Ảnh: MINH HỒNG


Sau 2 năm thực hiện Luật BHYT, số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện đã có sự phát triển mạnh mẽ, nếu như năm 2009 số người tham gia BHYT là 38.541 người, đến tháng 6/2011 số người tham gia BHYT đã là 84.494 người, chiếm trên 70% dân số và tăng 119,74%. Số lượt người được KCB BHYT năm 2009 là 52.443 lượt, đến 2010 là 79.470 lượt, tăng 51,54%, riêng 6 tháng đầu năm 2011 số người đi KCB đã là 41.590 lượt, bằng 79,31% của cả năm 2009; số chi phí tăng từ 4.408 triệu đồng năm 2009 lên 8.151 triệu đồng năm 2010, tăng 84,91%, riêng số chi phí của 6 tháng đầu năm 2010 đã là 4.754 triệu đồng, bằng 107,8% số chi phí của cả năm 2009. Qua các số liệu trên đã khẳng định nhận thức về sức khỏe, về chính sách BHYT của nhân dân đã được nâng cao, tỷ lệ người tham gia BHYT tăng cao nên tỷ lệ người dân được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế tăng, từ đó sức khỏe, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Từ năm 2010 Trung tâm y tế huyện được BHXH tỉnh và Sở Y tế chọn là một trong 7 cơ sở KCB tuyến huyện thực hiện hợp đồng KCB theo định suất, đây là cách làm mới được quy định trong Luật BHXH, nó có nhiều ưu điểm vừa để cơ sở KCB chủ động trong việc sử dụng quỹ KCB, vừa nâng cao tay nghề và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức ngành y tế, tạo thuận lợi cơ bản cho công tác quản lý, sử dụng quỹ BHYT ngày càng có hiệu quả trên địa bàn huyện. Năm 2010 quỹ KCB BHYT của huyện đã có kết dư 3,3 tỷ đồng, trong đó Trung tâm Y tế được trích lại 2,9 tỷ đồng làm nguồn thu sự nghiệp đã góp phần động viên tinh thần và tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thực hiện chính sách BHYT của huyện cũng còn không ít khó khăn, tồn tại, hạn chế như: gần 30% dân số chưa có thẻ BHYT; đối tượng tham gia BHYT tự nguyện còn thấp so với tiềm năng (gần 2.000 người), mới chiếm khoảng 5% tổng số người thuộc đối tượng tham gia BHYT tự nguyện; việc cấp thẻ BHYT cho người nghèo, người dân tộc thiểu số còn chậm, sai sót thông tin; chưa phát triển được đối tượng cận nghèo tham gia BHYT; nhiều đơn vị, chủ yếu là những đơn vị kinh tế ngoài quốc doanh còn trốn đóng BHYT cho người lao động; một số đơn vị nộp BHYT còn chậm; công tác KCB chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu do nhiều nguyên nhân như: quá tải, thiếu máy móc, thiết bị, thiếu gường bệnh (hiện nay mới có 100 giường bệnh, tỷ lệ 8,33 giường/1 vạn dân), trình độ chuyên môn của tuyến xã còn yếu, tỷ lệ bác sỹ trên đầu dân còn thấp (hiện nay mới chỉ đạt 4 bác sỹ/vạn dân)…

Để đạt được muc tiêu đã đề ra, Đảng bộ và chính quyền huyện đã chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 38-CT/TW, trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ là: tiếp tục quán triệt sâu sắc và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT; tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách BHYT, nhanh chóng khắc phục và xóa bỏ tình trạng không tham gia hay nợ đóng BHXH, BHYT kéo dài của các doanh nghiệp; đổi mới công tác thông tin, truyền thông và tuyên truyền về BHYT; tăng cường quản lý nhà nước về BHYT và quản lý quỹ BHYT, đảm bảo cân đối giữa thu-chi quỹ, kết hợp với việc chống lạm dụng và trục lợi BHYT; tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT; phân bổ ngân sách thích hợp để củng cố, phát triển mạng lưới khám chữa bệnh, chú trọng đến mạng lưới KCB tuyến xã; phát động cuộc vận động toàn dân tham gia BHYT và chuẩn bị lộ trình tiến đến BHYT toàn dân vào năm 2014.


Đào Trọng Hiếu