Thứ ba,  18/01/2022

Đình Lập nỗ lực triển khai xây dựng các thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở

LSO- Đình Lập là huyện biên giới, điều kiện kinh tế- xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Toàn huyện có 12 đơn vị xã và thị trấn, trong đó có 1/3 số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở, trong nhiều năm qua, cấp uỷ và chính quyền huyện Đình Lập đã quan tâm chỉ đạo các xã triển khai xây dựng nhà văn hoá thôn, bản, khu phố và sân tập thể thao. Huyện đã huy động các nguồn lực của xã hội, cùng với kinh phí Nhà nước hỗ trợ để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá. Quá trình triển khai thực hiện xây dựng nhà văn hoá được gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TD ĐKXDĐSVH), bước đầu công tác xây dựng nhà văn cơ sở đã thu được những kết quả khả quan. Nhân dân các dân tộc huyện Đình Lập trong ngày hội thi thể thao 5 huyện biên giớiTừ khi có Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/11/2006 của...

LSO- Đình Lập là huyện biên giới, điều kiện kinh tế- xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Toàn huyện có 12 đơn vị xã và thị trấn, trong đó có 1/3 số xã thuộc diện đặc biệt khó khăn. Nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng các thiết chế văn hoá cơ sở, trong nhiều năm qua, cấp uỷ và chính quyền huyện Đình Lập đã quan tâm chỉ đạo các xã triển khai xây dựng nhà văn hoá thôn, bản, khu phố và sân tập thể thao. Huyện đã huy động các nguồn lực của xã hội, cùng với kinh phí Nhà nước hỗ trợ để đầu tư xây dựng các thiết chế văn hoá. Quá trình triển khai thực hiện xây dựng nhà văn hoá được gắn kết với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TD ĐKXDĐSVH), bước đầu công tác xây dựng nhà văn cơ sở đã thu được những kết quả khả quan.
Nhân dân các dân tộc huyện Đình Lập trong ngày hội thi thể thao 5 huyện biên giới


Từ khi có Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 26/11/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể của huyện đã nỗ lực chỉ đạo các cấp cơ sở triển khai thi đua thực hiện bám sát các nội dung của cuộc vận động TD ĐKXDĐSVH. Công tác tuyên truyền, triển khai học tập các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đều được triển khai kịp thời đến các đơn vị. Các tiêu chuẩn cơ quan, đơn vị, làng bản, khu phố văn hoá được triển khai thông tin kịp thời tại các thôn bản, đơn vị; trong đó phải kể đến công tác xây dựng nhà văn hoá bước đầu được thực hiện khá tốt. Trước năm 2009, trên địa bàn huyện chỉ đạo các xã tiếp nhận nguồn kinh phí Nhà nước hỗ trợ và vận động nhân dân đóng góp tiền, vật liệu và công lao động đầu tư xây dựng được 65 nhà văn hoá cơ sở. Từ năm 2009 trở lại đây, công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 07/2009/NQ-HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn, khối phố và sân tập thể thao, được tiến hành triển khai sâu rộng và gắn liền với các phong trào thi đua tại địa phương. Trong 2 năm 2009-2010, công tác triển khai xây dựng nhà văn hoá thôn, khu phố tại huyện đã xây dựng và mua sắm thiết bị được 15 nhà văn hoá thôn; bình quân mỗi nhà văn hoá được xây dựng với diện tích từ 60-70 m2, kinh phí Nhà nước hỗ trợ 25 triệu đồng/nhà cho công tác xây dựng và mua sắm thiết bị 5 triệu đồng/ nhà; tổng kinh phí đầu tư cho mỗi nhà văn hoá bình quân từ 35-45 triệu đồng. Trong năm 2011, toàn huyện triển khai xây dựng được thêm 13 nhà văn hoá; bình quân mỗi nhà văn hoá đầu tư 50 triệu đồng. Công tác xây dựng nhà văn hoá đã huy động được nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng. Tính đến thời điểm này, toàn huyện đã xây dựng được 101 nhà văn hoá thôn, đạt 72,66%. Về sân tập thể thao, đến nay, huyện có 11/13 xã, thị trấn có sân tập thể thao; hiện còn 2 xã chưa có mặt bằng để triển khai xây dựng sân tập thể thao.
Có thể khẳng định, công tác triển khai xây dựng các thiết chế văn hoá thể thao trên địa bàn huyện Đình Lập trong những năm qua đã thu được một số kết quả đáng ghi nhận. Các nhà văn hoá thôn, bản, khu phố thực sự trở thành điểm sinh hoạt cộng đồng, được khai thác có hiệu quả. Tuy nhiên công tác triển khai xây dựng nhà văn hoá thôn, bản ở một số xã vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn về huy động sức dân đóng góp. Để tiếp tục triển khai đạt 100% thôn, bản có nhà văn hoá cộng đồng, thiết nghĩ, bên cạnh việc phát huy nguồn lực địa phương, Nhà nước cần nghiên cứu, bổ sung về chính sách hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hoá thể thao đối với các xã vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn.


Minh Trang