Thứ sáu,  21/01/2022

Hà Nội quan tâm cải thiện đời sống cho công nhân

Ngày 4-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động số 30-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa 14).Hiện nay đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô có hơn 1,5 triệu người, trong đó có hơn 112 nghìn công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ba năm qua, các cấp ủy đảng đã tập trung quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, các ngành nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu.Thời gian tới, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, công đoàn các cấp tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách về nhà ở, việc làm, chính sách...

Ngày 4-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/T.Ư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chương trình hành động số 30-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa 14).
Hiện nay đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô có hơn 1,5 triệu người, trong đó có hơn 112 nghìn công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Ba năm qua, các cấp ủy đảng đã tập trung quán triệt, tuyên truyền và chỉ đạo chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp, các ngành nghiêm túc tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả bước đầu.
Thời gian tới, Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, công đoàn các cấp tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách về nhà ở, việc làm, chính sách lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân lao động.


Theo Nhandan