Thứ sáu,  14/05/2021

UNESCO chú trọng mục tiêu phát triển bền vững trong năm 2012

Ngày 30-12, trong bài phát biểu tổng kết năm 2011, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) I.Bô-cô-va nhấn mạnh, năm 2011 là năm của những thách thức đối với UNESCO và toàn thế giới, nhưng trong năm tới, tổ chức này sẽ tăng cường sức mạnh chuyển đổi của giáo dục, khoa học, văn hóa và truyền thông trong phát triển bền vững nhằm góp phần xây dựng những xã hội xanh bình đẳng và phổ quát.Tổng Giám đốc UNESCO hoan nghênh các thành viên mới của tổ chức này trong năm 2011 là Nam Xu-đăng và Pa-le-xtin. Theo bà I.Bô-cô-va, dân số thế giới đã vượt quá bảy tỷ người trong năm 2011 và đặt ra nhu cầu cấp bách về những giải pháp mới vì hòa bình và phát triển. Tăng cường các nỗ lực cải tổ UNESCO với những cam kết mới.Tổng Giám đốc nhấn mạnh, thế giới đang thay đổi nhanh chóng và UNESCO đã tham gia tích cực vào những thay đổi này. Năm 2012,s UNESCO ủng hộ mạnh mẽ những cải cách giáo dục, thúc đẩy văn hóa và hỗ trợ các tổ chức truyền...

Ngày 30-12, trong bài phát biểu tổng kết năm 2011, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của LHQ (UNESCO) I.Bô-cô-va nhấn mạnh, năm 2011 là năm của những thách thức đối với UNESCO và toàn thế giới, nhưng trong năm tới, tổ chức này sẽ tăng cường sức mạnh chuyển đổi của giáo dục, khoa học, văn hóa và truyền thông trong phát triển bền vững nhằm góp phần xây dựng những xã hội xanh bình đẳng và phổ quát.
Tổng Giám đốc UNESCO hoan nghênh các thành viên mới của tổ chức này trong năm 2011 là Nam Xu-đăng và Pa-le-xtin. Theo bà I.Bô-cô-va, dân số thế giới đã vượt quá bảy tỷ người trong năm 2011 và đặt ra nhu cầu cấp bách về những giải pháp mới vì hòa bình và phát triển. Tăng cường các nỗ lực cải tổ UNESCO với những cam kết mới.
Tổng Giám đốc nhấn mạnh, thế giới đang thay đổi nhanh chóng và UNESCO đã tham gia tích cực vào những thay đổi này. Năm 2012,s UNESCO ủng hộ mạnh mẽ những cải cách giáo dục, thúc đẩy văn hóa và hỗ trợ các tổ chức truyền thông như là nền tảng của xã hội mới. Bà Bô-cô-va nêu rõ, UNESCO đã sẵn sàng góp phần quan trọng thúc đẩy vai trò của các đại dương trong phát triển bền vững với những sáng kiến tăng cường tính bền vững của các đại dương và những vùng ven biển.

Theo Nhandan