Thứ năm,  06/05/2021

Các biện pháp ngăn ngừa nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay

Đề nghị quý báo cho biết, những biện pháp ngăn ngừa mà ngành hàng không được áp dụng, nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay?Vấn đề bạn hỏi, Thông tư số 53/2011/TT-BGTVT ngày 24-10-2011 của Bộ Giao thông vận tải về an toàn hoạt động bay quy định như sau:1- Trong trường hợp có vi phạm hoặc không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy định; điều kiện cấp giấy phép nhân viên, giấy phép khai thác hệ thống thiết bị và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (ANS), phép bay, giấy chứng nhận, văn bản cho phép hoặc các văn bản khác thuộc thẩm quyền cấp hoặc ban hành của Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam có thể áp dụng các biện pháp sau đây:a) Yêu cầu đình chỉ thực hiện chuyến bay để ngăn ngừa việc uy hiếp an toàn bay.b) Tạm đình chỉ, đình chỉ có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản cho phép hoặc các văn bản khác liên quan.c) Thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản cho phép hoặc các văn bản khác liên quan.d) Thay đổi nội...

Đề nghị quý báo cho biết, những biện pháp ngăn ngừa mà ngành hàng không được áp dụng, nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay?

Vấn đề bạn hỏi, Thông tư số 53/2011/TT-BGTVT ngày 24-10-2011 của Bộ Giao thông vận tải về an toàn hoạt động bay quy định như sau:

1- Trong trường hợp có vi phạm hoặc không còn đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy định; điều kiện cấp giấy phép nhân viên, giấy phép khai thác hệ thống thiết bị và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (ANS), phép bay, giấy chứng nhận, văn bản cho phép hoặc các văn bản khác thuộc thẩm quyền cấp hoặc ban hành của Cục Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam có thể áp dụng các biện pháp sau đây:

a) Yêu cầu đình chỉ thực hiện chuyến bay để ngăn ngừa việc uy hiếp an toàn bay.

b) Tạm đình chỉ, đình chỉ có thời hạn giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản cho phép hoặc các văn bản khác liên quan.

c) Thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản cho phép hoặc các văn bản khác liên quan.

d) Thay đổi nội dung, phạm vi hoạt động của giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản cho phép hoặc các văn bản khác liên quan.

đ) Tái kiểm tra để cấp lại giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản cho phép hoặc các văn bản khác liên quan.

2- Việc áp dụng các biện pháp ngăn ngừa nêu trên phải được lập thành hồ sơ, trong đó có các văn bản nêu rõ tính chất, mức độ của hành vi bị xử lý, quá trình khuyến cáo, khắc phục hoặc xác minh đối với hành vi vi phạm, biện pháp xử lý đã áp dụng.

3- Người bị xử lý có thể khiếu nại về quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Theo Nhandan