Thứ bảy,  15/05/2021

Thời hạn giải quyết hồ sơ quyền sử dụng đất

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết quy định mới về thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất?Trả lời: Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất được quy định:1- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại giấy chứng nhận đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ gồm: Giấy chứng nhận QSDĐ được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (QSHN) ở và QSDĐ ở, giấy chứng nhận QSHN ở được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP, ngày 5-7-1994 của Chính phủ về QSHN ở và QSDĐ ở tại đô thị; giấy chứng nhận QSHN ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP, ngày 15-7-2005 về việc cấp giấy chứng nhận...

Đề nghị Báo Nhân Dân cho biết quy định mới về thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất?

Trả lời: Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất được quy định:

1- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại giấy chứng nhận đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ gồm: Giấy chứng nhận QSDĐ được cấp theo quy định của Luật Đất đai năm 1987, Luật Đất đai năm 1993, Luật Đất đai năm 2003; giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (QSHN) ở và QSDĐ ở, giấy chứng nhận QSHN ở được cấp theo Luật Nhà ở năm 2005; Giấy chứng nhận QSHN ở và QSDĐ ở được cấp theo quy định của Nghị định số 60/CP, ngày 5-7-1994 của Chính phủ về QSHN ở và QSDĐ ở tại đô thị; giấy chứng nhận QSHN ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được cấp theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CP, ngày 15-7-2005 về việc cấp giấy chứng nhận QSHN ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 và Nghị định số 88/2009/NĐ-CP, ngày 19-10-2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký QSDĐ có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký ngay trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo.

2- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hợp lệ có một trong các loại giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 5, Điều 50, Luật Đất đai năm 2003 thì việc đăng ký thế chấp được thực hiện trong thời hạn không quá ba ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ.

3- Trong trường hợp hồ sơ đăng ký nộp tại UBND xã hoặc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thì thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký được tính từ ngày Văn phòng đăng ký QSDĐ nhận hồ sơ do UBND xã hoặc do bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa chuyển đến.

4- Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký quy định tại khoản 1 và khoản 2. Điều này không tính thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc thời gian thực hiện việc chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên giấy chứng nhận QSDĐ, QSHN ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo Nhandan