Thứ ba,  06/06/2023

WB hỗ trợ Việt Nam giải quyết thách thức biến đổi khí hậu

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông báo Ban Giám đốc WB đã phê chuẩn Khoản vay Chính sách phát triển về biến đổi Khí hậu, là khoản vay đầu tiên trong chương trình hỗ trợ gồm ba khoản vay hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng và thông qua các hành động ưu tiên nhằm củng cố chính sách, chiến lược và tổ chức thể chế cần thiết giúp ứng phó biến đổi khí hậu.Theo đó, WB cung cấp khoản tín dụng trị giá 70 triệu USD với thời hạn là 25 năm và 5 năm ân hạn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế cho hoạt động này....

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa thông báo Ban Giám đốc WB đã phê chuẩn Khoản vay Chính sách phát triển về biến đổi Khí hậu, là khoản vay đầu tiên trong chương trình hỗ trợ gồm ba khoản vay hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng và thông qua các hành động ưu tiên nhằm củng cố chính sách, chiến lược và tổ chức thể chế cần thiết giúp ứng phó biến đổi khí hậu.
Theo đó, WB cung cấp khoản tín dụng trị giá 70 triệu USD với thời hạn là 25 năm và 5 năm ân hạn từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế cho hoạt động này.


Theo Nhandan