Thứ sáu,  08/12/2023

Mở cuộc thi viết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" năm 2012

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) "Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn", phát huy kết quả Cuộc thi viết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) tổ chức năm 2011, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát động Cuộc thi viết về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn" năm 2012.I - MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:- Động viên khuyến khích các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ và nhân dân thực hiện các tác phẩm báo chí phản ánh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.- Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ báo chí góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới.- Qua cuộc thi nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.II - NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI:- Biểu dương các đơn...
Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, phát huy kết quả Cuộc thi viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) tổ chức năm 2011, Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phát động Cuộc thi viết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn” năm 2012.

I – MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:

– Động viên khuyến khích các nhà báo, cộng tác viên, cán bộ và nhân dân thực hiện các tác phẩm báo chí phản ánh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

– Đẩy mạnh hoạt động nghiệp vụ báo chí góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; xây dựng nông thôn mới.

– Qua cuộc thi nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

II – NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI:

– Biểu dương các đơn vị, địa phương, tập thể, cá nhân tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

– Phát hiện những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; năng động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế; phát triển kinh tế trang trại; sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

– Biểu dương những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp nỗ lực đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất; ứng dụng khoa học – kỹ thuật tạo hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp; những tấm gương nông dân tiêu biểu vươn lên làm giàu cho quê hương và giúp đỡ cộng đồng.

– Phân tích, đề xuất những giải pháp, kinh nghiệm, thực tiễn có tác dụng thiết thực đối với phát triển nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn.

– Phê phán những địa phương, tập thể, cá nhân thực hiện chưa đúng hoặc làm sai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

III – THỂ LOẠI:

– Các thể loại gồm: Phóng sự, điều tra, ghi chép, ký chân dung.

– Bài viết ngắn gọn, súc tích, ngôn ngữ trong sáng, dễ hiểu, bảo đảm tính chính xác, chân thực, bài dự thi theo nhóm ảnh có ít nhất 3 ảnh.

IV – ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

– Tất cả các nhà báo, phóng viên chuyên nghiệp, cộng tác viên trong cả nước; cán bộ, đảng viên và nhân dân đều được dự thi.

V – GIẢI THƯỞNG:

– Một giải A, trị giá 20 triệu đồng.

– Ba giải B, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

– Sáu giải C, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.

– Mười giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.

VI – THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM VÀ TRAO GIẢI

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1-3 đến hết ngày 30-10. Tổng kết trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Dầu khí 27-11-2012.

– Không hạn chế số lượng tác phẩm dự thi của một tác giả. Tác phẩm dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”. Tác phẩm không sử dụng không trả lại bản thảo. Tác phẩm dự thi viết trên một mặt giấy (không phô-tô). Ngoài phong bì ghi rõ họ và tên, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại để liên hệ.

– Các tác phẩm dự thi không được gửi hoặc đã sử dụng trên các báo khác.

– Địa chỉ nhận tác phẩm: Ban Nông nghiệp, Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hà Nội, hoặc E-mail: bannongnghiep@gmail.com

Theo Nhandan