Thứ ba,  28/09/2021

Chung tay xây dựng xã, phường lành mạnh không có TNXH

LSO-Xây dựng xã, phường lành mạnh (XDXPLM) không có tệ nạn ma túy, mại dâm là một chương trình quan trọng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) nói chung và tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng. Đây là chương trình lấy phòng ngừa, xây dựng là chính, tạo cơ sở vững chắc cho công tác phòng, chống TNXH trên dịa bàn toàn tỉnh. Đội 178 của tỉnh kiểm tra khách sạn Bình Minh, huyện Hữu LũngHiện nay, theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 1.684 người nghiện có hồ sơ quản lý và đối tượng nghiện đã có tại 120/226 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Thực tế thời gian qua ở tỉnh ta đã cho thấy, bên cạnh các biện pháp đấu tranh trực diện, việc XDXPLM về nhiều mặt có thể xem là một trong những “giải pháp” tương đối triệt để nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa sự phát sinh, phát triển TNXH trong cộng đồng dân cư. Những năm gần đây, cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “XDXPLM không có tệ nạn ma túy,...

LSO-Xây dựng xã, phường lành mạnh (XDXPLM) không có tệ nạn ma túy, mại dâm là một chương trình quan trọng trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) nói chung và tệ nạn ma túy, mại dâm nói riêng. Đây là chương trình lấy phòng ngừa, xây dựng là chính, tạo cơ sở vững chắc cho công tác phòng, chống TNXH trên dịa bàn toàn tỉnh.
Đội 178 của tỉnh kiểm tra khách sạn Bình Minh, huyện Hữu Lũng
Hiện nay, theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 1.684 người nghiện có hồ sơ quản lý và đối tượng nghiện đã có tại 120/226 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Thực tế thời gian qua ở tỉnh ta đã cho thấy, bên cạnh các biện pháp đấu tranh trực diện, việc XDXPLM về nhiều mặt có thể xem là một trong những “giải pháp” tương đối triệt để nhằm giảm thiểu và ngăn ngừa sự phát sinh, phát triển TNXH trong cộng đồng dân cư. Những năm gần đây, cùng với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “XDXPLM không có tệ nạn ma túy, mại dâm” trong tỉnh phát triển khá sâu rộng. Đến nay toàn tỉnh có 106/226 xã, phường, thị trấn lành mạnh không có TNXH.
Để thực hiện hiệu quả chương trình, trong những năm qua, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy mại dâm nhanh chóng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS, phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh; đồng thời chỉ đạo kiện toàn BCĐ ở cả 3 cấp, đi vào hoạt động ổn định. Ngoài ra, BCĐ các cấp không chỉ quan tâm tới tổ chức bộ máy mà còn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện các hoạt động như tập huấn, hướng dẫn, kiểm tra… Tổ chức lồng ghép nội dung chương trình XDXPLM vào các phong trào kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh như: chương trình xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị công sở văn hóa, chương trình xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề… Thông qua những chương trình này tập trung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình nghèo, gặp khó khăn, gia đình có đối tượng TNXH, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Theo số liệu tính đến ngày 15/5/2012, số người nghiện ma túy đang được quản lý, giáo dục tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội tỉnh là 190 người, trong đó có 166 học viên cai nghiện bắt buộc, 24 học viên cai nghiện tự nguyện. Trong 6 tháng đầu năm 2012, Đội kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh đã tổ chức kiểm tra 31 cơ sở kinh doanh dịch vụ tại 10 huyện trong tỉnh, phát hiện vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở, hiện nay đang làm thủ tục xử phạt các đơn vị vi phạm.
Trong việc tổ chức, thực hiện XDXPLM không có TNXH, thời gian qua tại nhiều xã, phường đã xuất hiện cách làm, mô hình phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm hiệu quả. Những kết quả bước đầu này góp phần hạn chế tình hình tệ nạn ma túy, mại dâm đang có xu hướng gia tăng, tạo ra sức mạnh cho phong trào đấu tranh đẩy lùi tệ nạn xã hội, bảo vệ trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Hoàng Văn Thả, Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống TNXH, công tác XDXPLM không có tệ nạn ma tuý, mại dâm gắn với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư là nhiệm vụ cơ bản hàng đầu để đẩy lùi các TNXH, làm trong sạch địa bàn dân cư, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể xã, phường, thị trấn, khu phố vững mạnh… Hiện nay, tình hình TNXH ngày càng diễn ra phức tạp, do đó, thiết nghĩ các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và đông đảo các tầng lớp quần chúng nhân dân cần tiếp tục chung tay XDXPLM. Có như vậy mới tạo ra những bước chuyển thực sự tích cực trong công cuộc đấu tranh phòng, chống ma túy, mại dâm nói riêng và góp phần làm giảm TNXH nói chung trên địa bàn toàn tỉnh như hiện nay.

Thanh Huyền