Thứ bảy,  25/09/2021

Tăng cường kiểm tra xử lý chất thải ở tất cả các cơ sở y tế

Ảnh minh hoạ: impe-qn.org.vn – Bộ Y tế cùng các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc xử lý chất thải ở tất cả các cơ sở y tế trong cả nước, để thực hiện quản lý tốt công tác xử lý chất thải y tế.Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 266/TB-VPCP ngày 24/7/2012 về công tác xử lý chất thải y tế.Văn bản nêu rõ, thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung quy định tại Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý triệt để cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và Quyết định 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xử lý triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại 12 cơ sở y tế chưa hoàn...

Ảnh minh hoạ: impe-qn.org.vn

– Bộ Y tế cùng các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra việc xử lý chất thải ở tất cả các cơ sở y tế trong cả nước, để thực hiện quản lý tốt công tác xử lý chất thải y tế.

Đó là một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 266/TB-VPCP ngày 24/7/2012 về công tác xử lý chất thải y tế.

Văn bản nêu rõ, thời gian qua, Bộ Y tế đã tích cực chỉ đạo thực hiện tốt những nội dung quy định tại Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý triệt để cơ sở y tế gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và Quyết định 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xử lý triệt để tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại 12 cơ sở y tế chưa hoàn thành xử lý ô nhiễm môi trường triệt để theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg để hoàn thành trước ngày 31/12/2012.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành liên quan tiến hành kiểm tra, đánh giá công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế trong cả nước. Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ những trường hợp không thực hiện tốt công tác xử lý ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế; kiến nghị các giải pháp, cơ chế cần bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với thực tế.

Về Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 đã được ban hành, Bộ Y tế khẩn trương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tập trung triển khai thực hiện.

Về xây dựng mô hình, công nghệ xử lý chất thải y tế hiệu quả, phù hợp với từng nhóm cơ sở y tế, vùng miền, Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế thực hiện thí điểm trong đó có những ưu đãi về vay vốn, đất đai, thuế,… để thu hút các nhà đầu tư từ nhiều thành phần kinh tế tham gia triển khai các mô hình, dự án xử lý chất thải y tế.

Để khắc phục một số khó khăn về vốn đầu tư, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm sử dụng các nguồn vốn theo hợp tác công – tư (PPP) với mô hình thiết kế – xây dựng – tài trợ – vận hành (DBFO) từ nước ngoài, như Nhật Bản để đầu tư phát triển hệ thống xử lý chất thải y tế.

Cũng theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu theo hướng cho phép dùng nguồn quỹ chưa dùng đến của bảo hiểm y tế để đầu tư hệ thống xử lý chất thải tại các cơ sở y tế theo nguyên tắc bảo đảm an toàn Quỹ và bảo đảm thu hồi vốn đầu tư.

Theo Dangcongsan.vn