Thứ sáu,  07/10/2022

Liên minh Hợp tác xã tỉnh với công tác đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.Trong nhiệm kỳ qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, tích cực của Thường trực Liên minh HTX tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, xã viên và người lao động, kinh tế tập thể tỉnh tiếp tục được đổi mới và phát triển theo xu hướng ổn định và bền vững, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) dần được nâng lên, nhiều HTX đã đứng vững trong cơ chế thị trường hội nhập ngày nay.Để giúp cho các HTX triển khai hoạt động đúng với quy định của pháp luật, Liên minh HTX tỉnh đã thường xuyên tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tập trung vào việc...

Nhằm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ qua, với sự chỉ đạo thường xuyên, tích cực của Thường trực Liên minh HTX tỉnh, cùng với sự nỗ lực của cán bộ, xã viên và người lao động, kinh tế tập thể tỉnh tiếp tục được đổi mới và phát triển theo xu hướng ổn định và bền vững, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) dần được nâng lên, nhiều HTX đã đứng vững trong cơ chế thị trường hội nhập ngày nay.

Để giúp cho các HTX triển khai hoạt động đúng với quy định của pháp luật, Liên minh HTX tỉnh đã thường xuyên tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, vận động phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tập trung vào việc phổ biến Luật HTX (năm 2003) và các nghị định của Chính phủ, các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành về KTTT, làm tốt chức năng tư vấn, hỗ trợ cho người lao động, cho các HTX và đơn vị thành viên, giúp đỡ các sáng lập viên xây dựng phương án SXKD ban đầu, điều lệ HTX, thành lập mới HTX, tư vấn xây dựng phương án đầu tư, mở rộng SXKD, hỗ trợ cán bộ HTX trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhằm nâng cao năng lực quản lý SXKD. Trong 5 năm qua đã tổ chức 2 cuộc hội thảo với sự tham gia của 150 đối tượng là cán bộ HTX, tổ chức 78 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật về kinh tế tập thể cho 3.140 đối tượng là các sáng lập viên, người lao động và cán bộ chính quyền cơ sở. Với sự tích cực phổ biến tuyên truyền Luật HTX, đã có 30 HTX được thành lập với 480 xã viên, thu hút thêm trên 15 tỷ đồng vốn điều lệ. Để nâng cao năng lực quản lý cán bộ HTX, Liên minh HTX tỉnh đã tổ chức mở được 30 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 1.263 lượt cán bộ 3 chức danh trong HTX; tư vấn hỗ trợ 18 lượt HTX lập 18 dự án vay được 4.423 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, giải quyết được việc làm ổn định cho 752 lao động. Bằng những hoạt động tư vấn, hỗ trợ thiết thực, cụ thể, các HTX được thành lập mới cơ bản được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật HTX (năm 2003), cán bộ, xã viên trong HTX nắm được quyền và nghĩa vụ của tập thể và cá nhân mình, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HTX. Mặc dù có nhiều HTX sau thời gian dài đã không duy trì được hoạt động SXKD, nhưng nhìn chung, tổng thể, KTTT vẫn từng bước phát triển, thu nhập của HTX và xã viên luôn tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Trong sự đổi mới, phát triển của KTTT tỉnh có sự đóng góp nhất định của Liên minh HTX tỉnh Lạng Sơn.

Trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 11/10/2011 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2015, góp phần tích cực vào sự thắng lợi của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

H.V.S