Thứ năm,  06/10/2022

100 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Ngày 25-10, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định phân bổ số tiền 100 tỷ đồng cho UBND các huyện, thành phố trong tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn đi qua tỉnh Quảng Nam.Đây là nguồn vốn ứng trước kế hoạch năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải phân bổ cho tỉnh Quảng Nam. Cụ thể: huyện Điện Bàn: 71 tỷ đồng, huyện Duy Xuyên: hai tỷ đồng, huyện Thăng Bình: 500 triệu đồng, huyện Quế Sơn: 500 triệu đồng, huyện Phú Ninh tám tỷ đồng và TP Tam Kỳ: 18 tỷ đồng.UBND tỉnh giao cho UBND các địa phương được phân bổ vốn có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt, giải ngân kịp thời nguồn vốn được phân bổ trước ngày 31-1-2013 và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.Đồng thời giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Quảng Nam chịu trách nhiệm kiểm soát chi, quyết toán nguồn vốn được phân bổ của các địa...

Ngày 25-10, UBND tỉnh Quảng Nam đã công bố quyết định phân bổ số tiền 100 tỷ đồng cho UBND các huyện, thành phố trong tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đoạn đi qua tỉnh Quảng Nam.

Đây là nguồn vốn ứng trước kế hoạch năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải phân bổ cho tỉnh Quảng Nam. Cụ thể: huyện Điện Bàn: 71 tỷ đồng, huyện Duy Xuyên: hai tỷ đồng, huyện Thăng Bình: 500 triệu đồng, huyện Quế Sơn: 500 triệu đồng, huyện Phú Ninh tám tỷ đồng và TP Tam Kỳ: 18 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao cho UBND các địa phương được phân bổ vốn có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án được duyệt, giải ngân kịp thời nguồn vốn được phân bổ trước ngày 31-1-2013 và quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Đồng thời giao Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Quảng Nam chịu trách nhiệm kiểm soát chi, quyết toán nguồn vốn được phân bổ của các địa phương theo đúng quy định; Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Giao thông vận tải kiểm tra, giám sát, đôn đốc các địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kịp tiến độ, đúng quy định…

Theo Nhandan