Thứ năm,  06/10/2022

Sơ kết hai năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 8-11, Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tổ chức sơ kết hai năm triển khai thực hiện. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư xây dựng NTM dự.Đến nay sau hai năm triển khai thực hiện đã có 63 trong số 63 tỉnh, thành phố kiện toàn xong bộ máy chỉ đạo cấp tỉnh và huyện; 52 trong số 63 tỉnh đã thành lập văn phòng điều phối xây dựng NTM. Trong 2.377 trong số 9.084 xã đăng ký phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào năm 2015, mới có chín xã đạt 18 tiêu chí (chưa đạt tiêu chí cơ cấu lao động); 0,4% số xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí... Hiện nhiều tỉnh vẫn thuộc diện khó khăn, phần lớn các xã mới chỉ đạt từ bốn đến năm tiêu chí, tỷ lệ số xã thực hiện xong quy hoạch và lập đề án NTM còn thấp.Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, sau hai năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã có kết quả bước đầu và...
Ngày 8-11, Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã tổ chức sơ kết hai năm triển khai thực hiện. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư xây dựng NTM dự.

Đến nay sau hai năm triển khai thực hiện đã có 63 trong số 63 tỉnh, thành phố kiện toàn xong bộ máy chỉ đạo cấp tỉnh và huyện; 52 trong số 63 tỉnh đã thành lập văn phòng điều phối xây dựng NTM. Trong 2.377 trong số 9.084 xã đăng ký phấn đấu đạt xã nông thôn mới vào năm 2015, mới có chín xã đạt 18 tiêu chí (chưa đạt tiêu chí cơ cấu lao động); 0,4% số xã đạt từ 16 đến 18 tiêu chí… Hiện nhiều tỉnh vẫn thuộc diện khó khăn, phần lớn các xã mới chỉ đạt từ bốn đến năm tiêu chí, tỷ lệ số xã thực hiện xong quy hoạch và lập đề án NTM còn thấp.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, sau hai năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã có kết quả bước đầu và trở thành phong trào sâu rộng từ Trung ương đến địa phương; các cấp ủy, chính quyền đã huy động được nhân dân tham gia tích cực; nhận thức của nhân dân về NTM đã có bước chuyển biến. Mặc dù tỷ lệ các xã hoàn thành quy hoạch NTM chung đạt 68%, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn về cơ chế chính sách, huy động nguồn lực khó khăn, chưa quan tâm đúng mức về sản xuất… Phó Thủ tướng chỉ đạo các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ về xây dựng NTM; tổng kết các mô hình để rút ra cách làm hay; đồng thời quan tâm, hướng dẫn, kiểm tra, rà soát các tiêu chí; xây dựng đề án cần thiết thực với các địa phương…

Theo Nhandan