Thứ ba,  03/10/2023

Hoàn thành tốt công tác tư pháp, góp phần phát triển KT-XH của địa phương

LSO-Năm 2012, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Tư pháp; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác tư pháp của tỉnh Lạng Sơn đã được toàn ngành triển khai đồng bộ, đều khắp trên mọi lĩnh vực. Sở Tư pháp (STP) đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tư pháp nói chung và từng chuyên đề, lĩnh vực công tác của ngành. Các mặt công tác tư pháp được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và toàn diện đã giúp chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp. Tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội của xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng SơnNăm 2012, chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Sở Tư pháp tiếp tục được nâng cao. Việc thẩm định có sự đầu tư chuyên sâu, luôn đảm bảo tính...

LSO-Năm 2012, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh và của Bộ Tư pháp; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành trong tỉnh, công tác tư pháp của tỉnh Lạng Sơn đã được toàn ngành triển khai đồng bộ, đều khắp trên mọi lĩnh vực. Sở Tư pháp (STP) đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác tư pháp nói chung và từng chuyên đề, lĩnh vực công tác của ngành. Các mặt công tác tư pháp được triển khai một cách bài bản, đồng bộ và toàn diện đã giúp chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực tư pháp.
Tiểu phẩm tuyên truyền về phòng chống tệ nạn xã hội
của xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn
Năm 2012, chất lượng công tác thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của Sở Tư pháp tiếp tục được nâng cao. Việc thẩm định có sự đầu tư chuyên sâu, luôn đảm bảo tính khách quan, tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND. Phần lớn ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp đối với các dự thảo văn bản được các cơ quan soạn thảo, cơ quan ban hành tiếp thu một cách nghiêm túc. Các văn bản QPPL chỉ được xem xét, thông qua dự thảo sau khi đã có ý kiến thẩm định của cơ quan tư pháp. Chính vì vậy, thông qua công tác thẩm định, vai trò, uy tín của các cơ quan tư pháp trong hoạt động xây dựng văn bản QPPL ở địa phương ngày càng được nâng lên. Sở Tư pháp đã thực hiện góp ý 117/117 dự thảo văn bản (37 dự thảo văn bản trung ương, 80 dự thảo văn bản địa phương); thẩm định 52/52 dự thảo văn bản gồm các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh và các dự thảo quyết định của UBND tỉnh. Công tác kiểm tra và theo dõi thi hành văn bản QPPL ngày càng được chú trọng và nâng cao. Đơn vị đã giúp UBND tỉnh tự kiểm tra 30/30 văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra theo thẩm quyền 97/97 văn bản QPPL của HĐND và UBND cấp huyện. Qua kiểm tra thông báo 2 văn bản QPPL có nội dung không phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, đã được các đơn vị tiếp thu, xử lý, rút kinh nghiệm. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL đã góp phần xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu, tìm kiếm văn bản ngày càng tốt hơn. Công tác pháp chế bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định. Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; ban hành các đề án, quyết định về việc thành lập, kiện toàn phòng pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Bà Hoàng Thuý Duyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp cho biết: Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật là một nhiệm vụ mới của cơ quan tư pháp, trong năm, Sở Tư pháp đã tích cực tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ này. Đoàn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật đã lựa chọn những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân để theo dõi cụ thể là lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. Đoàn đã tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản, quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực an toàn thực phẩm; điều tra, khảo sát bằng phiếu lấy ý kiến tại một số sở, cấp huyện, cấp xã, đơn vị sản xuất, kinh doanh và người dân. Đồng thời, trực tiếp kiểm tra tại 6 cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và tổ chức hội thảo trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm tại huyện Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn nhằm nâng cao chất lượng công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được củng cố, tăng cường và từng bước thu hút được sự tham gia của các ngành, các cấp, đảm bảo thông tin pháp luật và thông tin chung của Đảng, Nhà nước được triển khai kịp thời, chính xác đến với nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân, duy trì trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, một số lĩnh vực khác như hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp đều được triển khai thực hiện có hiệu quả; công tác công chứng, bán đấu giá tài sản được thực hiện đúng quy định…

Có thể nói: những kết quả đạt được trong năm 2012 sẽ là cơ sở, tiền đề quan trọng để ngành tư pháp Lạng Sơn tổ chức, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2013, góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu quả quản lý xã hội bằng pháp luật và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Minh Thảo