Thứ hai,  20/03/2023

Công tác TTND và GSĐTCĐ ở thành phố: Một năm nhiều nỗ lực

LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nên việc triển khai thực hiện công tác thanh tra nhân dân (TTND) và giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) có vị trí và vai trò quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, của tỉnh. Xác định điều đó, năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn của MTTQ các cấp thành phố Lạng Sơn, Ban TTND và Ban GSĐTCĐ thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố Ông Đoàn Quang Đạt, cán bộ MTTQ thành phố Lạng Sơn phụ trách công tác TTND và GSĐTCĐ cho biết, hiện nay, thành phố có 8/8 xã, phường thành lập Ban TTND với 92 thành viên và Ban GSĐTCĐ với 57 thành viên (trong đó 100% xã, phường thành lập mới Ban GSĐTCĐ, 5 ban TTND kiêm GSĐTCĐ). Hàng năm, MTTQ thành phố chỉ đạo Ban Thường trực MTTQ các xã, phường ban hành...

LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, nên việc triển khai thực hiện công tác thanh tra nhân dân (TTND) và giám sát đầu tư cộng đồng (GSĐTCĐ) có vị trí và vai trò quan trọng, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố, của tỉnh. Xác định điều đó, năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền, hướng dẫn của MTTQ các cấp thành phố Lạng Sơn, Ban TTND và Ban GSĐTCĐ thường xuyên được củng cố, kiện toàn đủ về số lượng, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động và đạt được những kết quả đáng khích lệ.
Chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố
Ông Đoàn Quang Đạt, cán bộ MTTQ thành phố Lạng Sơn phụ trách công tác TTND và GSĐTCĐ cho biết, hiện nay, thành phố có 8/8 xã, phường thành lập Ban TTND với 92 thành viên và Ban GSĐTCĐ với 57 thành viên (trong đó 100% xã, phường thành lập mới Ban GSĐTCĐ, 5 ban TTND kiêm GSĐTCĐ). Hàng năm, MTTQ thành phố chỉ đạo Ban Thường trực MTTQ các xã, phường ban hành các văn bản hướng dẫn Ban TTND và Ban GSĐTCĐ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, nội dung giám sát theo tháng, quý, năm. Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn, Ban TTND và Ban GSĐTCĐ xây dựng chương trình giám sát theo chuyên đề, dự án công trình xây dựng. Nhiều Ban TTND và Ban GSĐTCĐ linh hoạt tìm tài liệu, kế hoạch của cấp trên liên quan đến hoạt động giám sát trên địa bàn gửi cho các thành viên để chủ động theo dõi, nắm chắc hoạt động, tăng hiệu quả công việc. Chính vì vậy, nhìn chung các xã, phường đều làm tốt công tác này, điển hình như các phường Vĩnh Trại, Đông Kinh, Chi Lăng và xã Hoàng Đồng.
Năm qua, nổi bật trong công tác TTND của thành phố Lạng Sơn là việc các Ban TTND đều cử đại diện tham gia các hội nghị của HĐND, UBND, MTTQ cùng cấp và các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND. Qua đó, Ban TTND nắm được cụ thể tình hình chung về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và những vụ việc liên quan đến TTND để nâng cao hiệu quả giám sát trên địa bàn. Bên cạnh đó, các ban còn tự giám sát được 20 cuộc, phối hợp giám sát được 62 cuộc. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, xã hội hóa giáo dục, kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; giám sát các nhà thầu, việc sử dụng kinh phí và chất lượng xây dựng hạ tầng cơ sở từ các nguồn vốn đầu tư; nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, thu chi các loại quỹ từ sự đóng góp của nhân dân tại khu dân cư. Ngoài ra, các Ban TTND còn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Đồng thời tham gia giải quyết những mâu thuẫn trong nhân dân, phát hiện và báo cáo cấp ủy, chính quyền những sai phạm từ cơ sở để có biện pháp uốn nắn, xử lý kịp thời. Ban GSĐTCĐ mặc dù mới được thành lập, từng bước được kiện toàn từ năm 2012, nhưng trong hoạt động đã có những dấu hiệu khả quan. Thông qua việc giám sát 34 công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn, đã phát hiện và đề nghị khắc phục sai phạm 1 công trình, xem xét, giải quyết 7/7 ý kiến, kiến nghị. Từ đó đánh giá được kết quả thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, kịp thời khắc phục, sửa chữa những hạn chế trong phối hợp, quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị.
Năm 2012, có 4/8 ban xếp loại tốt, không có ban xếp loại yếu kém, 100% số ban duy trì hoạt động thường xuyên. Có thể nói, hoạt động giám sát của Ban TTND và Ban GSĐTCĐ đã mang lại hiệu quả thiết thực, nội dung giám sát khá toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần tích cực hạn chế những sai phạm, tham nhũng, giảm đơn thư khiếu nại vượt cấp, chất lượng công trình ngày càng được đảm bảo, dần tạo được lòng tin cho người dân…

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khó khăn, hạn chế về trình độ năng lực của một số thành viên Ban TTND, Ban GSĐTCĐ; công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chưa thường xuyên; kinh phí hoạt động cho các thành viên ở khối phố, thôn bản cần phải được quan tâm hơn nữa để công tác này ngày càng có hiệu quả. Được biết, năm nay, MTTQ thành phố Lạng Sơn tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của các Ban TTND, Ban GSĐTCĐ và mở 2 lớp tập huấn nghiệp vụ cho 100% thành viên các ban; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác này.

Thanh Hòa