Thứ sáu,  02/06/2023

Rà soát thủ tục hành chính năm 2012: Kết quả của sự nỗ lực

LSO-Mục đích của rà soát thủ tục hành chính (TTHC) là để thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính, kịp thời phát hiện, kiến nghị các phương án, sáng kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp. Đồng thời, đảm bảo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất. Thực hiện công tác rà soát quy định, TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kiểm soát TTHC, ngày 30/1/2012, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về rà soát quy định, TTHC năm 2012 và chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đầy đủ. Sau một năm thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều TTHC được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC. Sở Kế hoạch và Đầu tư niêm yết công khai các TTHCThực hiện Kế hoạch 06 của UBND tỉnh,...

LSO-Mục đích của rà soát thủ tục hành chính (TTHC) là để thực hiện tốt mục tiêu cải cách hành chính, kịp thời phát hiện, kiến nghị các phương án, sáng kiến sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không cần thiết, không phù hợp. Đồng thời, đảm bảo nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất. Thực hiện công tác rà soát quy định, TTHC theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về Kiểm soát TTHC, ngày 30/1/2012, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-UBND về rà soát quy định, TTHC năm 2012 và chỉ đạo triển khai nghiêm túc, đầy đủ. Sau một năm thực hiện, bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng, nhiều TTHC được rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC.
Sở Kế hoạch và Đầu tư niêm yết công khai các TTHC
Thực hiện Kế hoạch 06 của UBND tỉnh, hầu hết các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã xây dựng kế hoạch và thực hiện rà soát TTHC cụ thể của đơn vị mình. Trong năm 2012, cơ bản các đơn vị đã hoàn thành việc rà soát 340/327 TTHC, vượt 13 TTHC, đạt 104% so với kế hoạch. Trong đó, có 3 đơn vị thực hiện vượt kế hoạch là: Sở Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện 27/20 TTHC, vượt kế hoạch 7 TTHC, đạt 135%; Sở Tài chính thực hiện 19/16 TTHC, vượt kế hoạch 3 TTHC, đạt 119%; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát 15/12 TTHC, vượt kế hoạch 3 TTHC, đạt 125%. Ông Bùi Gia Tuấn, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: nhận thức được tầm quan trọng của công tác rà soát TTHC, năm 2012, Sở đã tiến hành rà soát, tổng hợp, trình UBND tỉnh Quyết định công bố 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị. 100% TTHC này đều được thực hiện theo hướng đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí về thời gian, tài chính, công sức cho các tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC. Bà Hà Thị Kim Tuyến, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: công tác rà soát quy định, TTHC năm 2012 được đơn vị thực hiện khẩn trương, nghiêm túc và đầy đủ theo quy định. Các phương án, sáng kiến, đơn giản hóa tập trung vào thay đổi thành phần hồ sơ, giảm thời gian đi lại nhiều nơi, nhiều lần, giảm chi phí cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC. Đây chỉ là hai trong rất nhiều cơ quan sau khi rà soát TTHC đã có sự sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hóa các TTHC, loại bỏ những yêu cầu, điều kiện bất hợp lý, gây phiền hà, tốn kém, mất nhiều thời gian thực hiện của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.
Để kiểm tra, phân tích kết quả rà soát TTHC của các đơn vị, Văn phòng UBND tỉnh đã huy động các chuyên viên trong Tổ hỗ trợ công tác kiểm soát TTHC của Văn phòng, đã có kinh nghiệm trong quá trình tham gia thực hiện Đề án 30, cùng với Phòng Kiểm soát TTHC tiến hành kiểm tra, nghiên cứu, phân tích kết quả. Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Phó trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Văn phòng UBND tỉnh cho biết: năm 2012, Số lượng TTHC được các đơn vị đưa vào rà soát là 340 TTHC. Trong đó, bãi bỏ 33 TTHC; 197 TTHC giữ nguyên; 56 TTHC đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa và 1 sáng kiến cải cách. Ngày 17/12/2012, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc thông qua phương án đơn giản hoá TTHC năm 2012 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của tỉnh Lạng Sơn, gồm 56 TTHC và 1 sáng kiến cải cách (của Sở Tư pháp). Trong đó, 8 TTHC thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, 48 TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan trung ương. Những TTHC có kiến nghị đơn giản hoá tập trung ở các sở: Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công Thương; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Giao thông-Vận tải; các huyện Lộc Bình, Văn Quan và thành phố Lạng Sơn… Qua kết quả rà soát, các đơn vị đề xuất cắt giảm chi phí TTHC tiết kiệm được 111.678.500 đồng/năm.

Kết quả đạt được nêu trên đã thể hiện sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, sự vào cuộc có trách nhiệm của các đơn vị đối với công tác cải cách TTHC, hướng tới mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC. Tuy nhiên, cải cách TTHC không chỉ là việc rà soát để cắt giảm hoặc sửa đổi các quy định về thủ tục mà quan trọng hơn là việc triển khai thực hiện tốt các thủ tục hành chính này trên thực tế, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, tạo được lòng tin với tổ chức và công dân, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Minh Thảo