Thứ tư,  07/12/2022

Kết quả thực hiện Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ

LSO-Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang được các cấp từ tỉnh đến cơ sở triển khai tích cực, đồng bộ. Đây là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có công lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các đại biểu dự hội nghị triển khai Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Chi LăngĐể thực hiện tốt công tác này, ngay sau khi có Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan quân sự các cấp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 24 của tỉnh và chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo...

LSO-Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cămpuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang được các cấp từ tỉnh đến cơ sở triển khai tích cực, đồng bộ. Đây là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc nhằm ghi nhận, tôn vinh những người có công lao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Các đại biểu dự hội nghị triển khai Quyết định số 62
của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Chi Lăng
Để thực hiện tốt công tác này, ngay sau khi có Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan quân sự các cấp thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Lạng Sơn đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra Quyết định thành lập Ban chỉ đạo 24 của tỉnh và chỉ đạo các huyện, thành phố thành lập Ban chỉ đạo 24 và thành lập hội đồng chính sách xã, phường, thị trấn. Cùng đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nội dung trọng tâm thường xuyên trong các hoạt động kinh tế – văn hoá – xã hội của địa phương; phối kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng về nội dung Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ trong các tầng lớp nhân dân, tiến hành hướng dẫn cho các đối tượng kê khai, làm hồ sơ, thủ tục. Theo số liệu thống kê khảo sát, trên địa bàn tỉnh có khoảng 19.200 đối tượng được hưởng, trong đó trợ cấp hàng tháng là 117 người, với số tiền trợ cấp từ 925.000 đồng đến 1.110.000 đồng/người/tháng, số còn lại là trợ cấp một lần tính theo năm phục vụ từ 2.500.000 đồng/người đến 12.900.000 đồng. Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện, các cấp đã chú trọng phát huy vai trò của hội cựu chiến binh, hội cựu thanh niên xung phong các cấp; sự phối kết hợp chặt chẽ giữa cơ quan quân sự, công an, biên phòng, ngành lao động thương binh và xã hội và Bảo hiểm xã hội đạt chất lượng, hiệu quả. Hội đồng chính sách cơ sở đã triển khai cho các thôn, bản, khối phố tiến hành lập danh sách, phối hợp với chi bộ, chi hội cựu chiến binh, chi hội thanh niên xung phong hướng dẫn kê khai, làm hồ sơ, thủ tục cho các đối tượng được hưởng. Cùng với đó cơ quan quân sự các cấp đã thường xuyên xuống các xã, phường, thị trấn kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện tốt việc rà soát, chốt danh sách các đối tượng được hưởng, tạo cơ sở cho việc xác định các giải pháp thực hiện, không để sai sót hoặc nhầm lẫn luôn bảo đảm dân chủ, công khai, chính xác và đúng quy trình quy định.
Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, đến nay các xã, phường, thị trấn đã lập 6.354 hồ sơ cho các đối tượng; các huyện, thành phố đã lập 5.300 hồ sơ cho các đối tượng. Ban chỉ đạo 24 của tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ của các huyện, thành phố là 2.921 đối tượng là quân nhân có giấy tờ gốc, trong đó trợ cấp hàng tháng là 9 người và trợ cấp một lần là 2.912 đối tượng. Ban chỉ đạo 24 của tỉnh đã thẩm định, xét duyệt đề nghị Ban chỉ đạo 24 Quân khu 1 được 2.113 đối tượng, trong đó trợ cấp hàng tháng là 7 người và trợ cấp một lần là 2.106 đối tượng, với số tiền dự kiến chi trả là 8 tỷ 884 triệu đồng. Hiện nay, tỉnh đang chỉ đạo huyện Chi Lăng và Lộc Bình tổ chức chi trả cho 497 đối tượng là quân nhân có giấy tờ gốc với số tiền là 2.053.400.000 đồng. Các đối tượng được hưởng trợ cấp đều phấn khởi, tin tưởng vào chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong tình hình hiện nay, góp phần ổn định tình hình kinh tế – xã hội của địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân địa phương. Tuy nhiên quá trình triển khai còn hạn chế là: công tác thông tin tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước chưa được sâu rộng, thường xuyên, nhất là vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn; công tác tổng hợp, thẩm định, xét duyệt hồ sơ ở một số cơ sở còn thiếu sót; một số đối tượng đã mất giấy tờ gốc và giấy tờ liên quan; việc nắm đối tượng chưa cụ thể, nên việc tiếp nhận, kê khai, lập hồ sơ ở cơ sở còn gặp khó khăn.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo 24 của tỉnh Lạng Sơn đã đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu, đó là: Tiếp tục tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân về nội dung Quyết định số 62 của Thủ tướng Chính phủ; phát huy vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị, sự phối kết hợp của cơ quan chức năng có liên quan và các đoàn thể trong quá trình tổ chức thực hiện; Hội đồng chính sách các cấp rà soát, hướng dẫn, kê khai tổng hợp, thẩm định, xét duyệt hồ sơ cho các nhóm đối tượng có giấy tờ gốc và giấy tờ liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thực hiện đầy đủ chu đáo cho các đối tượng chính sách theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Vũ Công Túc