Thứ tư,  08/12/2021

Nghiên cứu sửa đổi quy định về tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.

Văn bản số 4840/VPCP-TCCV ngày 14/6/2013 của Văn phòng Chính phủ nêu rõ: Thủ tướng yêu cầu việc sửa đổi nói trên cần phù hợp với chủ trương, định hướng tại Thông báo Kết luận số 19-TB/TW ngày 22/4/2011 của Bộ Chính trị, bảo đảm tính khả thi, tính hợp lý và phù hợp với phong tục tập quán của dân tộc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” các nội dung thực hiện lễ tang văn minh, trang trọng, tiết kiệm, kế thừa nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, của từng vùng; hạn chế, từng bước loại bỏ những tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan, phô trương, lãng phí; khuyến khích tổ chức an táng theo hình thức hỏa táng, điện táng.

Theo Dangcongsan